2014. október 02., csütörtök - Petra napja

Tájékoztató a megújított Szociális Menetrendről

A megújított Szociális Menetrend
(Renewed Social Agenda)

A Szociális Menetrend az Európai Bizottság azon dokumentuma, amely egyfajta munkatervként meghatározza az európai társadalmak előtt álló aktuális kihívásokra reagáló legfontosabb Bizottsági kezdeményezéseket. Azokat a feladatokat, akciókat rögzíti, amelyeket a Bizottság szükségesnek lát a foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai célkitűzések, illetve tágabban a lisszaboni stratégia megvalósítása érdekében. Így, mintegy "lefordítja" a politikai célkitűzéseket konkrét, a Bizottság által javasolt lépésekké.

Előzmények:

2000-ig, az első Szociálpolitikai Menetrend elfogadásáig a közösség szociális dimenziója csak a munkajogi, illetve a tagállami szociális biztonsági rendszerek átláthatóságát biztosító intézkedésekre terjedt ki.

Az első, 2000-2005 közötti időszakra érvényes Szociálpolitikai Menetrend (Social Policy Agenda) - a 2000. márciusában útjára indított Lisszaboni Stratégiában meghatározott célokkal összhangban - már azonban biztosítani kívánta a pozitív és dinamikus kölcsönhatást a gazdaság-, a foglalkoztatás- és a szociálpolitika között, és a hangsúlyt a teljes foglalkoztatásra, a gazdasági dinamizmusra, erőteljesebb szociális kohézióra és nagyobb méltányosságra épülő cselekvési programok megvalósítására helyezte. Középpontjában az európai szociális modell modernizációja állt, számos konkrét akciót azonosítva. A Menetrend félidős felülvizsgálatára 2003-ban került sor, amely során kiemelésre került a szociális acquis alkalmazása monitorozásának fontossága, valamint az egyes területeken működő nyitott koordinációs mechanizmusok (open method of coordination - OMC) egységesítése.

A Szociális Menetrend (2006-2010)

A 2006-tól érvényes Szociális Menetrend (Social Agenda) kiegészíti és támogatja a 2005. márciusában újraindított, a növekedésre és a munkahelyteremtésre fókuszáló Lisszaboni Stratégiát. Ezt jól tükrözi a Menetrend mottója is: "Szociális Európa a globális gazdaságban: munkahelyek és esélyek mindenki számára".

A Menetrendben foglalt stratégia a következő két pillérre épül:
 • Meg kell erősíteni az EU állampolgárainak bizalmát. A siker három feltétele:
  • a generációk közötti megközelítés - változások a fiatalok érdekében;
  • együttműködés a változások érdekében (partnership for change);
  • a külső dimenzió (globalizáció) jobb figyelembe vétele.
 • Erőfeszítéseket kell tenni az alábbi két kulcsfontosságú intézkedési területen:
  • a foglalkoztatás (cél a teljes foglalkoztatás elérése, a munkavállalás valós lehetőséggé tétele mindenki számára; a munka minőségének és termelékenységének javítása; a változások előrejelzése és menedzselése);
  • esélyegyenlőség és befogadás (cél egy összetartóbb társadalom, kiemelt szerepe van a szegénység elleni küzdelemnek és egyenlő esélyek megteremtésének mindenki számára).

A megújított Szociális Menetrend

Az Európai Bizottság 2008. július 2-án hozta nyilvánosságra az ún. megújított Szociális Menetrendről szóló közleményét (Communication on the Renewed Social Agenda).

A megújított Menetrend teljes mértékben összhangban van a növekedést és a munkahelyteremtést célzó, az Európai Tanács által 2008. márciusában megerősített Lisszabon Stratégiában foglaltakkal: a Menetrend kiindulópontja az, hogy a gazdasági és szociális intézkedések mind közösségi, mind pedig nemzeti szinten egymást kiegészítik és kölcsönösen erősítik. A bizottsági közlemény rögzíti, hogy bár Európa alapvető szociális céljai nem változtak, a napjainkban megjelenő új kihívások (a globalizáció, a technológiai és demográfiai változások, migráció valamint a klímaváltozás) szükségessé tették a Szociális Menetrend felülvizsgálatát.

A megújított Menetrend három átfogó, egymással szorosan összefüggő célkitűzésen alapszik:
 1. A lehetőségek megteremtése - több és jobb munkahely és a mobilitás elősegítése;
 2. A hozzáférhetőség biztosítása - Európa minden polgára számára hozzáférhetővé kell tenni a megfelelő minőségű oktatást, szociális védelmet és egészségügyi ellátást;
 3. A szolidaritás demonstrálása - a társadalmi befogadás, integráció, szociális párbeszéd és a szegénység elleni küzdelem elősegítése.
A Menetrend hét prioritási területet határoz meg, amelyekhez kapcsolódóan intézkedéseket irányoz elő:

1. A gyermekek és ifjúság - a jövő Európája
 • A Bizottság folytatni kívánja azon tevékenységeket, amelyek a gyermekjogok különböző politikákban való érvényesítését (mainstreaming of children's right), valamint a fiatalok egészségének védelmét szolgálják;
 • A Bizottság egy közlemény kidolgozását tervezi az iskolarendszeren belüli oktatás témájában, amellyel támogatni kívánja a tagállamoknak az oktatási rendszerek minőségének javítására irányuló törekvéseit; továbbá Zöld Könyvet kíván közzé tenni "Migráció és mobilitás: az EU oktatási rendszerei előtt álló kihívások" címmel;
 • Hosszabb távú cél egy közlemény kiadása a nyitott koordinációs mechanizmusnak az ifjúságpolitika területén történő alkalmazása érdekében, valamint a gyermekszegénység átfogó megközelítésének kialakítása.
2. Befektetés az emberekbe, több és jobb munkahely, új készségek
 • A Bizottság átdolgozza az Európai Üzemi Tanácsokról szóló irányelvet, támogatni kívánja a szociális partnerek törekvéseit a strukturális változások előrejelzését és kezelését érintően, valamint előtérbe kívánja helyezni a vállalati szintű, nemzetek közötti szerződések fontosságát;
 • A Bizottság kiemelt jelentőséget tulajdonít az Európai Globalizációs Alap működésének első évéről készítendő jelentésnek, amely keretében - szükség szerint - javaslatot tesz az EGA működésének egyszerűsítésére, javítására;
 • Hosszabb távú cél az "Új munkahelyekhez szükséges új készségek" elnevezésű kezdeményezés keretében egy átfogó megközelítés kidolgozása a foglalkoztatás- képzési- és oktatáspolitikák közötti szinergiák biztosításán keresztül, egy stratégiai keret kidolgozása a nyitott koordinációs mechanizmusnak az oktatási és képzési együttműködés területén történő alkalmazása érdekében, valamint egy közlemény kiadása az EU-n belüli többnyelvűség témájában.
3. Mobilitás
 • A Bizottság felkéri a szociális partnereket és a tagállamokat arra, hogy szervezzenek egy vitafórumot (a jó gyakorlatok cseréje keretében) a szociális jogok tiszteletben tartásáról a növekvő munkaerő-piaci mobilitással összefüggésben;
 • A Bizottság folytatni a kívánja az ún. "ötödik szabadság" - a tudás szabad áramlása - területén fennálló akadályok felszámolását, különösen a kutatók, a fiatal vállalkozók, a fiatalok és az önkéntesek mobilitásának elősegítésén, valamint a szakképesítések kölcsönös elismeréséről szóló irányelv végrehajtásának biztosításán keresztül.
4. Hosszabb és egészségesebb élet
 • A Bizottság elkészíti a határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybevevő betegek jogairól szóló irányelv-tervezetet, és ajánlást készít az elektronikus egészségügyi nyilvántartások "hordozhatóságáról";
 • Az elöregedő társdalomból adódó kihívások kezeléséről, valamint ezekre figyelemmel a közpénzek rendszerének hosszú távú fenntarthatósága témájában (2009. őszén) közleményt kíván a Bizottság közzé tenni;
 • A Bizottság közleményt készít az egészségügy területén fennálló egyenlőtlenségek tárgyában, ajánlást kíván elfogadni a betegek biztonságáról és az egészségügyi szolgáltatások minőségéről, valamint Zöld Könyvet kíván kiadni az egészségügyben dolgozókról az EU-ban.
5. Szegénység elleni küzdelem - társadalmi befogadás
 • A Bizottság ajánlásokat kíván megfogalmazni az aktív befogadás témájában, különös tekintettel annak munkaerő-piaci aspektusaira, a bértámogatásra, és a minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésre. 2010, mint a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem Európai Éve jó lehetőséget kínál az EU és a tagállamok e területen való elkötelezettségének megerősítésére;
 • A Bizottság át kívánja alakítani az európai élelmezési segélyezési programot, és fejleszteni kívánja a "digitális műveltséget" EU-szerte, különösen a fogyatékossággal élő emberek számára biztosított jobb hozzáférésen keresztül.
6. A diszkrimináció elleni küzdelem
 • A Bizottság javaslatot tesz a vallási és hitbéli meggyőződésen, az életkoron, a nemi orientáción, illetve a fogyatékosságon alapuló diszkrimináció elleni küzdelemről szóló irányelv-tervezetre, kiterjesztve ezáltal az egyenlő bánásmód elvét a foglalkoztatáson túli területekre is, valamint jelentést készít a romák társadalmi integrációja érdekében rendelkezésre álló közösségi eszközökről és szakpolitikákról;
 • A 2006-2010. közötti időszakra szóló, nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó bizottsági ütemtervben ("gender roadmap"), valamint a Nők és férfiak közötti egyenlőségéről szóló Paktumban foglaltaknak megfelelően a Bizottság hangsúlyt kíván helyezni a nemek közötti egyenlőség elveinek érvényesítésére a különböző politikákban (gender mainstreaming), valamint az e területet érintő stratégiák végrehajtásának nyomon követésére;
 • Várhatóan 2008. szeptemberében jogszabály-tervezeteket terjeszt elő a Bizottság a munka és családi/magán élet összeegyeztetése tárgyában, különös tekintettel a szülői szabadságra, és a terhes nők védelmére;
 • A Bizottság kiemelt témaként kezeli a nemi alapú bérezési különbségek (gender pay gap) csökkentését, valamint a vállalkozási szokások vonatkozásában meglévő nemek közötti "szakadék" szűkítésének kérdéseit;
 • A barcelonai célok eléréséről készítendő jelentés keretében (2008. szeptemberére várható) a Bizottság a gyermekgondozási intézményekhez való hozzáférés témájára kívánja helyezni a hangsúlyt;
 • A Bizottság nyitott koordinációs mechanizmus középpontjába kívánja helyezni a szegénység által fenyegetett nők arányának csökkentését.
7. Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás - globális megközelítés
 • A Bizottság megerősíti a tisztességes munka iránti elkötelezettségét, beleértve az ILO-val e területen való együttműködést is;
 • A Bizottság a továbbiakban is támogatja a vállalatok társadalmi felelősségvállalására irányuló törekvéseket;
 • A Bizottság folytatja az együttműködést a tagjelölt országokkal a szociális területen.
A megújított Szociális Menetrendben kitűzött, fentebb ismertetett célokat a Bizottság a következő eszközök segítségével kívánja megvalósítani:
 • közösségi szintű jogszabályalkotás, a jelenlegi szabályozás jobb végrehajtása és kikényszerítése;
 • szociális párbeszéd, a szociális partnerek jobb bevonása;
 • nyitott koordinációs mechanizmus fejlesztése, a szociális területen működő OMC jobb végrehajtása;
 • közösségi finanszírozás (Kohéziós Politika, Strukturális Alapok, Európai Globalizációs Alap, PROGRESS, stb.)
 • együttműködés és párbeszéd az EU intézmények, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom között - jobb tájékoztatás;
 • annak biztosítása, hogy minden közösségi politika a Menetrend három átfogó célkitűzésének (lehetőségek, hozzáférhetőség, szolidaritás) megvalósulását segíti elő.
A megújított Szociális Menetrend teljes szövege magyar nyelven itt elérhető.

A megújított Szociális Menetrendhez kapcsolódó összefoglaló hatásvizsgálat magyar nyelven itt elérhető.