2014. július 29., kedd - Márta, Flóra napja

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), amely továbbítja az adatvédelmi felelősnek (1054 Budapest, Hold u. 1.).
Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig: 9 és 15 óra között,
pénteken: 9 és 13 óra között.

2. Írásban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 1373 Budapest, Postafiók 609. postai címen.

3. Elektronikusan az adatvédelmi felelős részére.

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének rendje:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: a Minisztérium) a részére előterjesztett igények elintézéséről a kijelölt adatvédelmi felelős, és az adattal rendelkező szervezeti egység útján, együttesen gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Minisztérium kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Minisztérium értesíti.

A Minisztérium az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Minisztériumhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a Minisztérium írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek. Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a Hivatal előre közli.

Jogorvoslat:
A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Bírósághoz (1363 Budapest, Pf. 16.; 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.