2014. augusztus 02., szombat - Lehel napja
  Főoldal  »  Párbeszéd  »  Ágazati párbeszéd  »  Beszámolók  »  Hírek  » 
Hírek - 2007. IV. negyedév
Az ágazati párbeszéd bizottságok tevékenységéről
Kivonatos beszámoló 2007. IV. negyedév.

Mezőgazdasági ÁPB (Bánk)
November 18-20.
A bizottság tárgyalás- és előadás-technikai tréningen vett részt, mely a csapatépítés jegyében került megszervezésre, és sok új és hasznos információt adott. Dr. Lux Judit "Konfliktusok és megoldások a munka világában" címmel tartott előadást.
A Bizottság a 2008. évi bértárgyalás keretében hosszas vita után megállapodott a 2008. évi garantált bérminimumok összegéről, amely az ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkáltatókra és azok munkavállalóira terjed ki. A döntés a következő:
 1. 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idő esetén a garantált bérminimum 75.700 forint.
 2. 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig a legalább 2 éves gyakorlati idő esetén a garantált bérminimum 79.200 forint.
 3. 2009. január 1-től a garantált bérminimumok összegei - 0-2 éves gyakorlati idő esetén 82.800 forint; legalább 2 éves gyakorlati idő esetén 86.300 forint - a 316/2005. (XII.25.) Kormányrendeletben foglalt 2008-as mértéknek megfelelően alakul.
A megállapodás az alábbi szöveggel teljes:
"A 2007. évi garantált bérminimumokra vonatkozó Megállapodás személyi hatálya a MOSZ tagszervezeteinél munkaviszonyban álló munkavállalókra terjed ki.
Ezzel összefüggésben a MOSZ kéri tagszervezeteit, hogy a 316/2005 (XII.25) Kormányrendelettől eltérő garantált bérminimummal csak a legszükségesebb esetekben éljenek."

Mezőgazdasági Vízgazdálkodási SZPB (Sopron)
November 28.-december 1.
A Bizottság kiemelt feladatának tekinti azon vízitársulatok gyakorlati munkájának megismerését, ahol van szakszervezet, egyben a Bizottság munkájának népszerűsítését is. Novemberben a kapuvári vízitársulat tevékenységét ismerték meg. A szakszervezet és a vízitársulat együttműködése gyümölcsöző, amely a rendszeres párbeszédnek és partnerségnek köszönhető. Bizottsági ülés keretében a vízitársulatok gazdasági és foglalkoztatási helyzetének, valamint az elkészült tanulmány elemzésére is sor került. A vízitársulati szakszervezeti munkát a szentesi szakszervezeti titkár elemezte. A Nyugat- Európában jellemző ágazati párbeszédről tartott előadást Nagy Bernadett titkár, majd a Mezőgazdasági ÁPB tagja, Kiss Józsefné számolt be a Mezőgazdasági ÁPB eddigi tapasztalatairól a témával kapcsolatban. A Vízgazdálkodási SZPB a Hollandiában tapasztaltakról számolt be.
A Bizottság látogatást tett a Greinfensteini Vízlépcsőnél és a vízlépcső mögött kialakított természetvédelmi területen, valamint a Fertő-tó melletti vizes élőhelyeken.

December 18.
"A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés tapasztalatai a foglalkoztató mezőgazdaságban" címmel készült tanulmány elemzésére került sor egy konferencia keretében. A tanulmány fontosabb megállapításait Jankó Zoltán, a tanulmány készítője foglalta össze. A hozzá intézett számos kérdés is bizonyította, hogy a munkaüggyel és a munkavédelemmel kapcsolatos problémák mindennaposak és szinte az egész ágazatot érintik. A Bizottság a tanulmány 11 órás pihenőidőre tett megállapításával foglalkozott részletesen, amely így szól:
"Osztott munkaidő esetén a pihenőidő minimum 8 óra lehessen mivel csak így biztosítható a fejők, etetők, kampánymunkások pihenő idejének kiadása, a jelenlegi 11 órával szemben."
A Mezőgazdasági ÁPB is ezen a véleményen van, ezért tárgyalássorozatba kezdenek egy ágazati megállapodás aláírásáról, melyben kezdeményezik a Munka Törvénykönyvének módosítását. A megállapodás lényegileg azt az álláspontot képviselné, hogy az állattenyésztésben - a technológiai előírások miatt - engedélyezzék a 11 órás pihenőidő 8 órára való csökkentését.

Bányaipari ÁPB (Brüsszel/Luxemburg)
Október 15-17.
EU BÁPB ülés, EMCEF Szociális Párbeszéd Bizottsági ülés

Az üléseken a BÁPB társelnökei előadást tartottak a bányabiztonság magyarországi helyzetéről, összefüggésben a bányászati szerkezetátalakítással, a létszámcsökkenéssel, a termeléssel valamint az EU szabályozásokkal.

Október 22-25. (Brüsszel/Kassel)
Ásványi Nyersanyag Hozzáférés Bizottsági Ülés, valamint Egészség és Biztonság Munkabizottsági Ülés.
Az üléseken az alábbi témakörök kerültek egyeztetésre:
 • A Biodiverzitás veszteségeinek csökkentése az EUCOM 216/2006 kapcsán - aktualizálás.
 • Biodiverzitási mutatók az EU-ban.
 • Beszámoló az ICMM Környezeti Gondnokság és Biodiverzitási Feladatkényszerről.
A Biodiverzitás csökkenését egyrészt a klímaváltozás, másrészt pedig a meggondolatlan földhasználat és fejlesztés okozza. Az EU Biodiverzitásának megőrzésére szükség van:
 • a jobb tervezésre regionális és helyi szinten is a tagállamokban;
 • megelőzésre, minimalizálásra és a negatív hatások ellensúlyozására;
 • olyan területi fejlesztésekre, amelyek kompatibilisek a Biodiverzitással;
 • együttműködés a tagállam & EU szinten.
 • A fajok sokszínűségének megfigyelésére (monitoring), ezen belül a mutatók fejlesztésére, valamint arra, hogy a Tanács elfogadja a mutatók végleges beállítását.
 • Támogatni kell a Biodiverzitás adaptálását a klímaváltozáshoz.
November 14.
Munkaterv szerinti bizottsági ülésen a bányászatot érintő kormány- és miniszteri rendelet-tervezetek szakmai egyeztetésére került sor.
A bányászatot érintő kormány- és miniszteri rendelet-tervezeteket az MBFH-val és a Miskolci Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében a bizottsággal közösen tárgyalták.
Megvitatásra kerültek :
 • Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról" szóló Korm. rendelet;
 • "A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról" szóló GKM rendelet;
 • "A bányászati munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről" szóló GKM rendelet
dokumentumok.

Az elhangzottakról a bányászati vállalkozásoknak és az ott működő szakszervezeteknek tájékoztatót adott ki a bizottság.


November 19-21. (Brüsszel)
Euromines Közgyűlésén részt vettek az ÁPB képviselői.
A Szociális Párbeszéd Bizottságban dr. Zoltay Ákos beszámolót tartott az EU Kitermelőipari Szociális Párbeszéd Bizottság munkájáról. 2008-ban új soros elnökválasztásra kerül sor. A Munkaadói Oldal adja az új elnököt az IMA előterjesztésében. Sajnálatát fejezte ki, hogy annak ellenére, hogy a Bizottság képviselőjének a folytonosság érdekében legalább egy bizonyos ideig maradnia kellene, 2007-ben 3 alkalommal történt csere e téren. Az álláspontokat és akciókat a Bizottság kezelte. A szakszervezetekkel kapcsolatban újabb lépések nem történtek, az együttműködés zavartalan.November 30.
A munkaterv szerinti bizottsági ülésre a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban került sor.
Téma: 15/1971. sz. NIM utasítás aktualizálása új GKM rendeletben.
Dr. Zoltay Ákos munkaadói oldal társelnöke megnyitójában tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy törvényi rendelkezés következményeként hatályát veszti a 15/1971. NIM Utasítás "a bányászat egyes bérkérdéseiről". Ezzel kapcsolatosan a GKM Energetikai Főosztálya javaslatot kért a Magyar Bányászati Szövetségtől, melyet a Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetével egyeztetetten terjesztett elő. A kérdésben a munkavállalói oldal és a munkaadói oldal jelentős eltérésekkel foglalt állást. E miatt született határozat arról, hogy a kérdést a Bányaipari ÁPB tárgyalja meg és alakítson ki konszenzust a felek között, a Kormányzat részéről a GKM Energetikai Főosztályának egyeztető vezényletével.
Szentpétery Emese főosztályvezető-helyettes asszony a GKM részéről tájékoztatást adott az előzményekről, egyben bejelentette, hogy a GKM "közvetítő" szerepet vállalt / vállal.
Ezt követően a munkáltatói -, majd a munkavállalói oldal fejtette ki álláspontját.
Szakmai vita után mindkét oldal egyetértett azzal, hogy az utasítást korszerűsítve kell megtartani, új GKM rendelet keretében.
Rabi Ferenc a bizottság munkavállalói oldal társelnöke ezt követően a t.b. törvény módosításával kapcsolatos (13%) témát vetette fel, és került megtárgyalásra a BÁPB által. Minkét oldal egyetértett, hogy a tervezet nem fogadható el. Az észrevételeket figyelembe véve a GKM elkészíti a rendelet tervezetet, melyet véleményezésre megküld az oldalaknak, e kérdésekről mindkét oldal további anyagokat, konzultációkat folytat a későbbiekben.

December 12. (Brüsszel)
EU Bányaipari (Kitermelőipari) Szociális Párbeszéd Bizottság Plenáris ülése keretében került sor a 2007-ben alakult "Csere program" munkacsoport beszámolójára is. Magyarországot a munkacsoport vezetésében a Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetétől dr. Stanitz Károly képviseli.December 14. (Brüsszel)
EMCEF Elnökségi ülésen többek között megtárgyalták:
 • Az EMCEF 2008. június 11-13-án megrendezésre kerülő IV. Kongresszusának előkészítése,
 • "Az EU a Miniszterek Tanácsának a reform alapszerződésről szóló döntése után" - François Zieglernek, a Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság képviselőjének tájékoztatója témákat.


Élelmiszeripari ÁPB
Október 5.
"Az élelmiszeripar gazdálkodási és foglalkoztatási helyzete EU-csatlakozásunk első három évében" című konferenciára került sor.
A Bizottság Pályi Balázs előadásából megismerte a "Táplálkozás, Életmód, Testmozgás Platform" munkáját, majd dr. Kovács Imre előadásában az élelmiszeripar helyzetét elemezte.
A konferencián elhangzottak alapján az ÁPB állásfoglalást ad ki, melyben ismerteti az élelmiszeripar helyzetét, elemzi az idevezető okokat és javaslatokat fogalmaz meg mind a kormányzat, mind az ipar felé.
A konferencián résztvevői hozzászólásaikban megfogalmazták, hogy a politikai döntéshozókkal egy asztalhoz ülve meg kell ismertetni és meg kell értetni a magyar élelmiszeripart érintő és fenyegető problémákat és közös erővel, együtt gondolkodva és együttműködve kellene kidolgozni a magyar élelmiszeripari stratégiát, amely meghatározza az ipar jövőjét.
Az élelmiszeripari stratégia célja 10 millió magyar egészsége!Október 20-22.
Tartósítóipari SZPB kihelyezett bizottsági ülése
A bizottsági ülésen a munkajogi törvények gyakorlati alkalmazását, az ÜT-választásokkal kapcsolatos feladatok megvitatására került sor. A bizottsági ülésen Erwin Kinslechner GMTN-titkár tartott előadást az osztrák munkaügyi kapcsolatokról. .

Október 24.
Sütőipari SZPB kibővített bizottsági ülése
Papp István "Humánus és szigor a hatóság munkájában - Munkaügyi ellenőrzési tapasztalatok a sütőiparban" c. előadásában az ellenőrzések - kiemelten a sütőipart érintő munkaügyi ellenőrzések- tapasztalatait elemezte az OMMF statisztikáinak segítségével a szakma, illetve a hatóság szemszögéből. A bizottsági ülés célja a munkaügyi ellenőrzések körülményeinek megismerése, az együttműködés hatékonyságának növelése és egy törvénymódosítási javaslat elkészítése volt .

Október 30.
Első lépés a Tejipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásához.
A tejipar munkáltatói oldalát Dr. Babella György, a Magyar Tejipari Egyesülés igazgatója, míg munkavállalói oldalát Priol Tamás, az ÉDSZ Tejipari Tagozatának vezetője és Ványa Magdolna, az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének elnöke képviselte. Dr. Kovács Imre és Nagy Bernadett ismertette az Élelmiszeripari ÁPB eddigi munkáját, főbb eredményeit és az ágazati párbeszédben rejlő lehetőségeket, valamint a megalakuláshoz szükséges információkat. A tejipar jelenlévő képviselői egyértelműen kinyilvánították azon szándékukat, hogy megalakítják a Tejipari Szakágazati Párbeszéd Bizottságot.

November 15-16. (Brüsszel)
Az Európai Bizottság "A mezőgazdaság és élelmiszeripar vezető pozíciójának elősegítése" című konferenciáján részt vett a bizottság képviselője.
A konferencia az európai élelmiszer-alágazatok specialitásaival foglalkozott, beleértve a versenyképességi kilátásokat is. Emellett napirendre tűztek: az EU-piaca, a közép- és kisvállalkozások, a nemzetközi dimenziók és az innovációk témaköröket.

November 19-20. (Luxemburg)
Az Élelmiszeripari ÁPB-t két fő képviselte az EFFAT (Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Munkavállalók Európai Szövetsége) bizottsági ülésén.
Az EFFAT főtitkára beszámoló-vitaindítót tartott az EFFAT szektorokon átívelő tevékenységeiről. Több kérdésben ismertette az ETUC álláspontját, tevékenységét, így pl. a flexicurity témájában.
Eric Dresin tételesen ismertette az élelmiszeripari témák aktuális kérdéseit, ezen belül kiemelten a húsipari, cukoripari, valamint a növényolaj-ipari gondokat. Foglalkoztak a migráció kérdésével, az európai cukoripari kapacitás legalább 50 %-os leépítésével és szociális következményeivel, a tejiparban zajló koncentrációs folyamat munkavállalókra gyakorolt hatásával, a zöldenergia termelés, a klímaváltozás mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésre gyakorolt hatásával. Döntöttek arról, hogy az EFFAT folytatja a korábban megkezdett felmérést a kollektív szerződésekre vonatkozóan. Az ülésen a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésével és az európai üzemi tanácsok ügyével kiemelten foglalkoztak.

November 20.
Kerek-asztal megbeszélés a magyar élelmiszeripar helyzetéről és jövőjéről, valamint eredményesebb működésének feltételeiről.
A kerek-asztal megbeszélésen részt vett Gráf József miniszter, valamint az illetékes tárcák vezető képviselői, Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, az élelmiszeripar reprezentáns képviselői és az Élelmiszeripari ÁPB tagjai.
A megbeszélésen számos kérdést, problémát vetettek fel és vitattak meg a résztvevők. A konferencián megállapodás született a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az Élelmiszeripari ÁPB, valamint az ÉFOSZ és az ÉDOSZ között, hogy a szakma képviselői felvállalják a magyar élelmiszeripari stratégia alapkoncepciójának elkészítését, melyet egyeztetnek az illetékes hatóságokkal, az FVM-el, és a Mezőgazdasági ÁPB-vel. A Bizottság az elkészült koncepciót az FVM rendelkezésére bocsátja azzal a kéréssel, hogy azt építsék be Agrárstratégiába.

November 26-27.( Brüsszel)
Az Élelmiszeripari ÁPB-t két fő képviselte az AEFD (Európai Élelmiszer- és Italipari Munkáltatói Szövetség) ülésén. A CIAA (Európai Élelmiszeripari Munkáltatói Szövetség) új főtitkára, Mella Frewen előadást tartott a CIAA jelenlegi tevékenységéről. Főbb témák között említette a fenntarthatóság és a környezet kérdését, az egészség és a fogyókúrák összefüggéseit, a nanotechnológiát és a versenyképességet. Pályi Balázs magyar delegált azt a feladatot kapta, hogy fel kell vennie a kapcsolatot a cseh szövetséggel a cseh képviselő ügyében. A titkár beszámolt a teljes élelmiszerláncot lefedő ILO találkozón történtekről. Minden képviselő beszámolt az elmúlt egy év munka világával, illetve a gazdasággal kapcsolatos fontosabb mutatókról, összehasonlítva azokat az egy évvel korábbi adatokkal. Beszámoltak a húsiparban történt fejleményekről a szociális párbeszéd kapcsán. A legfontosabb kérdés, amivel az AEFD a közeljövőben kiemelten fog foglalkozni, hogy felvegyék-e a kapcsolatot az EFFAT-tal, hogy megalakítsák az Európai Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottságot.

November 27.
Sütőipari SZPB
Folytatódott a sütőipari szakágazati KSZ módosítására irányuló tárgyalás-sorozat. A Felek álláspontja a KSZ szöveges részét illetően közeledett, ám a bértárgyalás megfeneklett. A Felek a tárgyalás folytatásáról döntöttek.

November 27-28. (Brüsszel)
Az Élelmiszeripari ÁPB-t két fő képviselte az Európai Parlamentben a CIAA (Európai Élelmiszeripari Munkáltatói Szövetség) által szervezett Élelmiszeripari Napon, ahol az élelmiszeripart érintő szabályozásokkal foglalkozó Európai Parlamenti képviselők, továbbá az európai nemzeti élelmiszeripari szövetségek képviselői és az Európai Élelmiszeripari Munkáltatói Szövetség delegáltjai vettek részt.
A főbb témák voltak az Európában működő élelmiszeripari cégek problémáinak feltárása, elemzése, továbbá az együttműködés erősítése, együtt gondolkodás a megoldáskeresésben.
Kiváló alkalom volt az európai szintű szociális párbeszéd erősítésére, kapcsolattartásra és kapcsolatápolásra az európai szintű élelmiszeripar szereplőivel.

December 19.
Az évértékelő bizottsági ülésen előadások formájában mutatták be az ágazatban lévő aggasztó tendenciákat. Belföldi piaci részarány, export volumene és összetétele, jövedelemtermelő képessége folyamatosan csökken. Egyidejűleg szabályozási problémák is fennállnak. Rendkívül szerény adózott nyereséget könyveltek el az élelmiszeripari vállalatok 2007-ben. Az ágazat kettős szorításban van: egyrészt a mezőgazdasági nyersanyagok drágák, ráadásul néhány területen termelés-visszaesés tapasztalható, másrészt a kereskedelemmel szembeni kiszolgáltatottság egyre nő. Az élelmiszerek fogyasztói ár inflációja jóval magasabb, mint az élelmiszeripari beszállítói árak növekedése. Nem javult a helyzet az ágazatban a fekete és szürke gazdaság arányát tekintve. Versenyképességi gondok mind belföldön, mind az exportban jelentkeztek. Sok külföldi cég a magyarországi termelését megszüntette, kevés az innováció és a szakmai összefogás is hiányzik. Az ÁPB célja a hosszútávon fenntartható versenyképes hazai élelmiszer-feldolgozó ipar megteremtése.
A munkavállalói oldal problémáit Steer Lajosné ismertette.
A jövőbeni teendők között elsődlegesen a magyar élelmiszeripari stratégia megalkotása a cél, amely az Élelmiszeripari ÁPB kiemelt feladata lesz 2008. évben. A Bizottság tovább folytatja az élelmiszeripar stabilitását és felzárkóztatását, valamint a munkahelyek védelmét, továbbá a versenyképesség növelését szolgáló programokat, foglalkozik az utánpótlás neveléssel a szakképzési és a felnőttképzési rendszeren keresztül, és nagy figyelmet fordít a nemzetközi kapcsolatokban való aktív részvételre.

Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
November 19-21. (Trencén)
2007. évben a bizottság aktívan részt vett az Euratex valamint az ETUF:TCL által koordinált "Integrált Projekt a szociális partnerek kapacitásbővítésére" elnevezésű projekt megvalósításában, melynek EU szinten folytatását tervezik Integrált Projekt II. cím alatt.
A bizottság tevékenységét, Nemzeti Akciótervét a projekt keretén belül a "jó gyakorlatok" köre alatt minősítették, ezért a bizottság kezdeményezte a projektben részt vett szlovák, cseh, szlovén, lengyel, osztrák szociális partnerekkel a személyes kapcsolatfelvételt konzultációs céllal, annak érdekében, hogy országonként a szakma specifikus kérdésekben, a képviselt ágazatok érdekeiket EU szinten hatékonyabban tudják koordinálni.
A szlovák szociális partnerekkel az alábbi témakörök kerültek megvitatásra:
 • a textil-, ruházati-, bőr-, és cipőipari ágazatokban.
 • Szociális párbeszéd struktúrája Magyarországon - egy jó gyakorlat, a legjobb gyakorlat.
 • Az Integrált projekt Nemzeti Akcióterve.
 • Innováció Szerkezetátalakítás a képviselt ágazatokban.


November 28-30. (Prága)
A cseh szociális partnerekkel az alábbi témakörök kerültek megvitatásra:
 • Szociális párbeszéd Magyarországon és a Cseh Köztársaságban.
 • Szociális párbeszéd szabályozási háttere.
 • Integrált Projekt.
 • Nemzeti akciótervek.
 • Textil-, ruházati-, bőripari termékekre vonatkozó származási szabályok.
 • A kumuláció kérdése.


December 3-5. (Ljubljana)
A szlovén szociális partnerekkel az alábbi témakörök kerültek megvitatásra:
 • Ágazati párbeszéd Magyarországon és Szlovéniában.
 • Integrált Projekt II.
 • Nemzeti akciótervek nyomon követése.
 • Szociális párbeszéd vállalati-, és ágazati szinten.
 • Rugalmas biztonság = flexicurity.
 • Kapcsolat a rugalmas biztonság és a szociális párbeszéd között.


December 10-13. (Lodz)
A lengyel szociális partnerekkel az alábbi témakörök kerültek megvitatásra:
 • Szociális párbeszéd Magyarországon és Lengyelországban.
 • Nemzeti Akcióterv nyomon követése - magyar szociális partnerek.
 • Közbeszerzés a textil-, ruházati ágazatban:
  • munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályozások,
  • közbeszerzésre vonatkozó szabályozások,
  • közbeszerzés szociális felelősséggel (SRP),
  • vállalatok szociális felelőssége (CSR) - hivatkozással a közbeszerzés szociális felelősségére.
 • Szociális partnerek tevékenysége az ipari változások és az ágazati szerkezetátalakítás "előrelátása" érdekében:
  • közös lépések,
  • közös akciók kezdeményezése,
  • innováció, képzés elősegítése,
  • minőségi szociális párbeszéd felépítése,
  • lépések a foglalkoztatás érdekében.


Vegyipari ÁPB
Október 25.
A Vegyipari ÁPB megrendelésére elkészült a "Létminimum számítás 2007. június" című tanulmány. (összeállította: Euroland Mark Kft)
A létminimumértékek meghatározása fontos segédeszköze az évenkénti (országos és ágazati) bértárgyalásoknak. A VÁPB két oldala - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - 2007-ben is felvállalta, hogy a számítások elkészítését, és annak részletes vizsgálatát - tanulmány formájában - az ÁPB költségkeretéből finanszírozza.
A létminimum számítás a KSH 1991. évi alapmódszeréből indul ki, de annak árindexekkel való továbbvezetésén alapul. (Ezek a minimál-értékek jelentősen eltérnek a hivatalosan publikáltaktól). A létminimum összegek - különböző háztartástípusokra vonatkozóan - a 2007 I. félévi adatok ismeretében kerültek kidolgozásra.
A tanulmány a létminimum-számítások részletes levezetése, magyarázata mellett a gazdaság és a társadalom 2007. I. féléves vizsgálatát, elemzését is tartalmazza. Ezen belül kiemelt témakörök: fogyasztói árak, foglalkoztatottság, keresetek, reálbérek alakulása, a foglalkoztatottak kereset szerinti megoszlása.

November 7-10.
Az EU Vegyipari ÁPB 2007. november 8-9.-én Lisszabonban tartotta Plenáris ülését, illetve rendezte az Európai Szociális Partnerek Konferenciáját.
Ehhez csatlakozva november 7-8.-án szintén Lisszabonban tartotta az ECEG (EU ÁPB munkaadói oldal), és az EMCEF (EU ÁPB munkavállalói oldal) soros oldalülését.
A Plenáris ülésen 27 ország vegyipari szakszervezeteinek és munkáltatói szövetségeinek képviselői vettek részt. Magyarországot a VDSZ és a Magyar Vegyipari Szövetség képviselte, amely két szervezet a megalakulás óta vesz részt az EU ágazati szociális párbeszéd bizottság munkájában.
A résztvevők áttekintették az ágazati párbeszéd fő témáit (az EU vegyiparának helyzete és kilátásai, a munkaerő piaci helyzet, a szakképzés és élethosszig tartó tanulás, a környezet és egészségvédelem), az elmúlt év során végzett munkát, illetve tájékoztató előadásokat hallgattak meg az EU Bizottság terveiről, valamint különböző (akadémiai) intézmények kutatási terveiről.
Az EU Bizottság Foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó főigazgatóságának képviselője tájékoztatást adott a rugalmas és biztonságos munkavállalást elősegíteni hivatott "Flexecurity" koncepció fő elveiről, ezeknek a munkaerő piac élénkítését szolgáló hatásairól. A főigazgatóság egy másik képviselőjétől előadás hangzott el az ágazati és a vállalati szerkezetátalakítás témakörében.
Tájékoztatás hangzott el az Európai Parlament által elfogadott Európai Minősítési Rendszerről, amelyhez remélhetőleg 2010-ig minden tagállam csatlakozni fog.
Ladislav Novak beszámolót tartott az "Ipari politika, versenyképesség és foglalkoztatás" bizottság 2007-ben elvégzett munkájáról.
A hozzászólók bemutatták a vegyipar szerepét az európai gazdaságban, a növekedési ütemeket a különböző országokban, a vegyiparban foglalkoztatottak számának változását.
Paszternák György VDSZ elnök hozzászólásában a magyarországi növényvédőszer gyártás, a vegyipar egy régi tradicionális ágazatának válságát, várható megszűnését jelezte, és kitért az ebből fakadó munkaerő-piaci konfliktusokra.
A munkabiztonsággal kapcsolatban a VDSZ elnöke kifejtette, hogy a munkaerő-kölcsönzés mennyire veszélyes a vegyiparban, hiszen azok a munkavállalók - akiket egy adott cég kölcsönöz- nem biztos, hogy teljesen felkészültek a vegyiparban elvárható munkabiztonsági kérdésekben.
Az ülés második napján az európai vegyipar fejlődéséről, és azokról a kihívásokról volt szó, amelyek meghatározzák a versenyképességet, és a foglalkoztatási lehetőségeket.
A következő évek kihívásai a vegyipar számára: a nyersanyag árak növekedése, a környezetváltozás, a globalizáció és az innováció. Változásokat fognak előidézni a vegyiparban az Európai Unió által elfogadott törvények, elsősorban a REACH.
A plenáris ülésen elfogadták a 2008-2009. évi munkatervet.

December 4-5. (Brüsszel)
az EU ÁPB munkaadói oldala Munkacsoport ülését. Ezzel párhuzamosan tartották a CEFIC Munkacsoport ülését is, és sor került EP képviselőkkel való találkozókra.

Az ECEG munkacsoport ülése iparpolitikai, versenyképességi és foglalkoztatási kérdéseket tűzött napirendre. Beszámolók hangzottak el a High Level Group Chemical Industry októberi és novemberi üléseiről, a prágai szemináriumról és a lisszaboni konferenciáról. Önálló napirendi pont volt az EU Bizottság szakmai politikája az energiáról, és a klímaváltozásról. Franco Bisegna, a CEFIC munkatársa előadásában bemutatta a CO2 kibocsátás alakulását 1980-tól, és becsléseket a jövőre nézve. Előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az emisszió kereskedelem hatályát kiterjesztik a vegyiparra is. Eddig a vegyipar csak az energia ellátó üzemein keresztül volt érintett. Figyelni kell kezdetektől a szabályozásra, hiszen kulcsfontosságú, hogy az iparág elegendő szabad kvótát kapjon, mert különben alulmarad a versenyben. A vegyipar - szemben az energiaiparral- éppen a világverseny miatt, nem képes áraiba beépíteni az extra költségeket.
A CEFIC által szervezett Egészség, Biztonság, Környezetvédelem és Energia Munkacsoport ülésének témái: a Bizottság, a Tanács és az EP asztalán lévő aktuális tervezetek voltak:
 • dömping elleni védelem eszközei,
 • a lobbi tevékenység átláthatósága,
 • hulladékokról, talajról, vízminőségről szóló közösségi jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos vélemények, további teendők az ipar számára kedvezőbb eredmény elérése érdekében,
 • a rotterdami megállapodás, PIC egyezmény,
 • IPPC irányelv tervezett felülvizsgálata.
Szakmai egyeztetés Hegyi Gyula és Olajos Péter képviselőkkel, az EP Környezetvédelmi Bizottságának tagjaival: A téma mindkét megbeszélésen: aktuális környezetvédelmi, kémiai biztonsági jogszabályokkal kapcsolatos vegyipari vélemények ismertetése, megvitatása. (Az érintett jogszabályok: GHS rendelettervezet, REACH díj irányelv tervezet, MDI, ammóniumnitrát, szerves ón vegyületek tervezett korlátozása, IPPC irányelv tervezett módosítása, talaj keretirányelv tervezet).
Szakmai egyeztetés Garáné Dr. Nagy Katalinnal és Bartha Péterrel, a Brüsszeli Magyar Állandó Képviselet környezetvédelmi attaséival: Téma: a EP képviselőkkel folytatott kérdéseken túl a tiszta levegő Európának (CAPE) program, az emisszió kereskedelem problémái, esetleges kiterjesztése az NOX és az SO2 kibocsátásokra.
A megbeszélések sikeresek voltak, az EP képviselők, illetve a környezetvédelmi attasék több aggályunkat osztották, és támogatást ígértek módosító javaslatainkhoz. Remélhetőleg - különösen az ammóniumnitrát tervezett korlátozásánál - mindent megtesznek a magyar érdekek érvényesítése érdekében.

December 6.
Szakmai vitanap megrendezésére került sor a Vegyipar Házában.
A vitanap résztvevői: a Vegyipari ÁPB tagjai, a vegyipar, gyógyszeripar, gumiipar, és alumíniumipar munkavállalói és munkáltatói oldalának képviselői.
A vita alapját képező, az ÁPB megrendelésére készült tanulmányokat (Kisgyörgy Sándor: Mezo- és mikro szintű munkaügyi kapcsolatok jellemzői a vegyiparban; Tóth Mihály: A vegyipar és alágazatainak foglalkoztatási problémái, a munkaerőpiaci helyzet várható alakulása) a résztvevők előzetesen megkapták.Gépipari ÁPB
Október 3.
A kibővített, konzultatív ülés témája: a 2007-re érvényes OÉT bérmegállapodás megvalósításának tapasztalatai a gépiparban.Október 12.
A Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének az éves túlórakeret megnöveléséről szóló indítvány szakmai egyeztetése, a további tennivalók megvitatása.
A találkozó célja az volt, hogy a kezdeményezés érdemi megoldása végett a munkavállalói oldalban érintett szervezet(ek), illetve a MAJOSZ képviselőivel történő kétoldalú tárgyalások keretében, ágazati, vagy több munkáltatóra hatályos megállapodásban kerüljön megtárgyalásra.
A munkavállalói oldal az indítványt megvitatta és megbízta Hódi Zoltánt, hogy haladéktalanul tájékoztassa a MAJOSZ Elnökségét, és/vagy Dr Király Csabát , a Gépipari ÁPB munkáltatói oldalának ügyvivőjét a Gépipari ÁPB munkavállalói oldalának egyeztetett álláspontjáról, valamint a közös megoldási, tárgyalási javaslatairól, illetve a tárgyalások technológiájáról.

November 8.
Kibővített, konzultatív ülésen tárgyalták meg "Az OMMF ellenőrzéseinek, illetve a munkaerő rugalmas felhasználásának tapasztalatai, módszerei a gépiparban" témakört.Október 21-25. (Tanulmányút Írországban)
A Kohászati-Gépipari ÁPB közös tanulmányútjának célja az volt, hogy a küldöttség az Írish Congress of Trade Unions támogató együttműködésével:
 • Kapcsolatot alapozzon meg, szakmai tapasztalatcserét folytasson az írországi partnerszervezetek, illetve egyéb, a munka világában működő, és/vagy azt befolyásoló más intézmény képviselőivel szakértőivel.
 • Megismerkedjen az írországi szociális párbeszéd keretében végzett tevékenység, együttműködés tartalmának, formáival és gyakorlati módszereivel, tanulmányozza az elért eredményeiket, távlati célkitűzéseiket.


November 11-15. (tanulmányút Finnországban)
Célja: kapcsolatfelvétel a Gépipari ÁPB partnerszervezetével Finn Fémipari Szakszervezeti Szövetség (Finnish Metalworkers' Union), valamint a Finn Szakszervezeti Szövetség, (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö -SAK-, illetve a partner finn munkáltatói szervezet szakértőivel, képviselőivel.
A Finn Fémipari Szakszervezeti Szövetség szervezésében munkatalálkozó, eszmecsere az ágazati szociális partnerek illetékes szakértőivel, képviselőivel. Az oktatási, a szak-, és felnőttképzési rendszer működésének megismerése. A szociális párbeszéd szerepe, a szociális partnerek közreműködésének, együttműködési formáinak, gyakorlati módszereinek tanulmányozása.December 9-13. (tanulmányút Dániában)
Célja: a CO-Industri, és a Dansk Industri szervezésében munkatalálkozó, eszmecsere az ágazati szociális partnerek és a kormányzat illetékes képviselőivel. Tevékenységük, együttműködésük formáinak és gyakorlati módszereinek tanulmányozása, eredményeinek megismerése. A Dániában kialakult országos és ágazati szociális párbeszéd módszereinek, a szociális párbeszéd fejlesztésének tanulmányozása.Kohászati ÁPB
Október 18.

A bizottság kibővített, konzultatív ülésén "A szakoktatás helyzete a kohászatban 2007-ben, a tagszervezetek tapasztalatai alapján." című témát vitatták meg.November 28.
A kibővített, konzultatív ülésen "A TEÁOR 27 Fémalapanyag-gyártás ágazat gazdasági, munkaügyi helyzetének elemzése, értékelése" című témát vitatták meg.Október 21-25.
A Gépipari ÁPB-vel közös szakmai tanulmányút Írországban.Villamosenergia-ipari ÁPB
Október 25-26.
A bizottság 2007. október 25-26.-án Budapesten tartotta "A villamosenergia-ipari liberalizáció és hatásai a munka világára" címmel tapasztalatcsere- és képzési programját az új villamosenergia törvény, a jogszabály-változások témakörében. A kétnapos program résztvevői: az iparág munkavállalói érdekképviseleteinek tagjai voltak.

Az ÁPB kiemelten fontosnak tartotta a 2008. január 1.-től hatályba lépő, a villamosenergiáról szóló, 2007. évi LXXXVI törvény részletes elemzését, összefüggéseinek megismerését, iparágon belüli hatásának feltérképezését. Ezért az új VET-t energetikai szakértő (Rózsa Sándor) közreműködésével vitatták meg, és értelmezték a legfontosabb kérdésköröket:
 • Teljes piacnyitás a villamosenergia-szolgáltatás területén
 • A törvény célja, alkalmazási köre, eszközrendszere, hatása a villamosenergia-ipari tevékenységet végző természetes és jogi személyekre
 • A piaci modell hatálybalépését követő változások: a közüzemi szolgáltatás megszűnése, egyetemes szolgáltatás,
 • Kedvezményes áru villamosenergia-ellátás a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben.
 • Változások a Magyar Energia Hivatal tevékenységében, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Energetikai Tanácsadó Testület működése.
 • Kritikus szabályozási területek (biztonság, erőmű-beruházás, hálózatfejlesztés, átláthatóság, adatszolgáltatások, bizalmas adatok és üzleti titok kérdései).
Október 31.
Az ÁPB munkavállalói oldala nevében Gál Rezső, a VDSZSZ elnöke, Rabi Ferenc a BDSZ elnöke, és Egyed Ferenc, a LIGA-VHSZ elnöke közös levelet intézett dr. Janka Máriához, a VTMSZ elnökéhez, kezdeményezve a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság rendkívüli összehívását.
A kérés indoka: A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés módosítására, korszerűsítésére irányuló tárgyalások közel 8 hónapja megszakadtak, és a VTMSZ gyakorlatilag elzárkózik annak folytatásától. A munkavállalói oldal -nem hivatalos- információja szerint a VTMSZ az ágazati kollektív szerződés felmondását fontolgatja, illetve annak egy "kiüresített" változatával kíván fellépni. A VTMSZ hivatalos álláspontja a témában nem ismert.
A VÁPB szociális partnerei több mint 5 éve folytatnak tárgyalásokat, abból a célból, hogy a "TÉZISEK" szellemében új ágazati kollektív szerződés jöjjön létre. A tárgyalások olyan szintre is eljutottak, hogy a tervezetet a felek előzetes normakontrollra benyújtották a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak. Gyakorlatilag - egy-két kisebb elemtől eltekintve- a tárgyalások lezártnak tekinthetők.
Ezért a munkavállalói oldal kérte, hogy a VTMSZ vezetése (a november 15-i vezetőségi ülésen) tekintse át a kérdést, és a lehető legrövidebb időn belül tartsanak - tisztázó jelleggel - soron kívüli VÁPB ülést.

November- december hónapokban
az ÁPB keretén belül folytatódtak a tárgyalások az Ágazati Kollektív Szerződés módosításáról és a 2008. évi ágazati szintű bér-és szociális megállapodásról.December 3-5. (Brüsszel)
A munkaadói oldalának tagjai tanulmányúton vettek részt, melynek fő célkitűzései voltak:
melynek fő célkitűzései voltak:
 • Az ÁPB munkaadói oldala nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítése, találkozó az EURELECTRIC vezetőivel.
 • Tájékozódás az EU-ban a villamosenergia-ipari munkaadók - országon belüli - együttműködésének tipikus szervezeti megoldásairól (Látogatás a Belga Villamosenergia-ipari Munkaadói Szövetségnél, tapasztalatcsere az olasz partnerszövetség képviselőivel)
 • Kapcsolatfelvétel a brüsszeli Magyar Állandó Képviselet munkatársaival, találkozó a szakterület EU Bizottságának magyar parlamenti képviselőjével.


Gázipari ÁPB (Brüsszel)
Október 12.
Az Európai Gázipari Szociális Párbeszéd Bizottság munkabizottsági ülést tartott, melyre az EMCEF, EPSU vezető tisztségviselőin kívül finn, francia, magyar, portugál és román delegáltakat is hívtak. A munkavállalói oldal kezdeményezte a villamos és egyéb energia ipar stratégiai kérdéseiről tanulmány elkészítését; melyben a fenti országokban történő vizsgálatok tapasztalatait kívánják feldolgoztatni.
Az Eurogas (munkáltatói oldal) támogatta a tanulmány elkészítését, véleménye szerint fel tudja majd használni az EU energia stratégiai javaslatoknál.
A tanulmány kiemelt pontjai lesznek:
 • Az energiapolitika és liberalizáció hatásainak vizsgálata
 • Munkaerő változás és ennek szociális háttere
 • Out-sorsing, és hatása a foglalkoztatásra
 • Átképzési lehetőségek, mobilitás. A fiatalok helyzetének elemzése, képzés, életen át tartó tanulás,
 • A munkavállalói állomány kor-szerinti összetétele, elöregedés.
Határoztak arról is, hogy a fentiek mellett készüljön megvalósíthatósági javaslat a változtatásra, határozzanak meg általános mérhető követelményrendszert, amelynek betartása ellenőrizhető, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat is.
A tanulmányt 2008. márciusig kell elkészíteni, és be kell mutatni az EU Bizottságnak, amely 2008. márciusában fórumot tart a témában.
Meghatározásra került a 2007. november 15-i plenáris ülés napirendje és 2008. év munkaprogramja. Ennek fő kérdései: az EcoTec tanulmány feldolgozása, hasznosítása, a szakképzés kérdései, a fiatalokkal való törődés, képviselet az EU energiapolitikai szabályzási kérdéseiben.

Október 21-24.
Együttműködés az európai gáziparban
A FS Gaz-Romania 2006. őszén a Gas de France, 2007. október 21-24. között az E.ON érdekeltségi körében tartozó szakszervezetek képviselőit hívta meg tanácskozásra, együttgondolkodásra.
A Brasso-Poianán rendezett nemzetközi konferencián részt vettek az EMCEF, az EPSU és a FES vezető képviselői is.
A finn, lett, magyar, német, olasz, román gázipari szakszervezetek képviselői folytatták a tavaly megkezdett munkát, ami elsősorban az energiaiparban folyó globalizációs törekvések következményeiből adódó érdekvédelmi feladatok nemzetközi kereteinek kialakítására irányul.
Reinhard Reibsh, az EMCEF főtitkára elmondta, hogy az EU parlamenti szinten foglalkozik az energiakérdésekkel, a fenntarthatósággal, az EU standardok kialakításával, a munkabiztonsággal, a környezetvédelem, a munkabalesetek megelőzésével, a demográfiai problémákkal. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik az Európai Gázipari Szociális Párbeszéd Bizottság is.
Hasznosnak tartotta a konferencia kezdeményezését, a közös problémák együttes megoldására irányuló "minimum szerződés" megfogalmazását
A tárgyalások eredményeként (hasonlóan a 2006-os, francia érdekeltségű társaságok képviselői által készített megállapodáshoz) együttműködési megállapodás, Charta aláírására került sor. Fő témái: bér és munkafeltételek javítása, életminőség javítása, szociális védelem lehetősége, szakszervezetek információhoz való joga. A Chartá-hoz való csatlakozás nyitott, az EMCEF vállalta a "megismertetés"-t.
Az együttműködés továbbfejlesztése érdekében 2008. októberében a francia és a német érdekeltségű vállalatok érdekvédelmi képviselőinek közös konferenciájára kerül sor.

November 15. (Brüsszel)
Gázipari ESZPB plenáris ülésen részt vettek a hazai bizottság képviselői.

Az ülés napirendi pontjai:
 • Beszámoló az ÁPB eddig végzett munkájáról
 • A tervezett EcoTec tanulmány kiemelt elemeinek megtárgyalása
 • Együttműködési lehetőség megvitatása a Villamos ipari ÁPB-vel
 • Az EU Bizottság gazdasági képviselőjének prezentációja
 • 2008. munkaterv.


Építőipari ÁPB (Brüsszel)
Október 2.
Az Építő és Faipari Munkások Európai Szövetsége (EFBWW) kongresszusra készülve a munka- és balesetvédelmi koordinációs csoport ülést tartott.
A csoport elfogadta beszámolóját és a következő négy évre szóló munkatervét, továbbá megegyezés született abban, hogy az Unió bővülésének hatására két új pozíciót nyissanak a csoportban az új tagállamok képviselőinek. A két új helyre az elnökség jóváhagyásával Lengyelország és Magyarország egy -egy képviselője került.
Kiemelt témaként szerepelt a REACH és annak bevezetéséből adódó problémák, és az azbesztosz, különös tekintettel arra, hogy egyes azbesztoszgyártó országok (Oroszország, Brazília, Kanada stb.) offenzívába kezdtek ennek az egészségre rendkívül ártalmas anyagnak a promótálásért. Az európai szakszervezeti szövetség az azbeztosz mindennemű felhasználását határozottan ellenzi. További tárgyalt témák: rákkeltő anyagok, váz- és izomrendszeri megbetegedések, flexicurity és balesetvédelem.

Október 4-5. (Palermo)
A Building and Wood Workers' International (BWI) második európai regionális bizottsági ülését tartotta Palermóban. Az előadások fő témája az új tagok szervezése és a szakszervezeti struktúra fejlesztése volt. A Svájcból érkezett Roman Bürger, saját példájaként mutatta be hogyan lehetséges megszólítani és beszervezni a fiatal munkavállalókat. John Kerstens (FNV-Bouw, Hollandia) azt mondta el hogyan szerveztek önálló szakszervezetet az egyéni vállalkozókként dolgozóknak, amely jelenleg a leggyorsabban növekvő szervezet az országban. Gunde Odgaard (BAT, Dánia) és Heidi Schroth (IG-Bau, Németország) a kollektív tárgyalásokról és a migráns dolgozók érdekeinek védelméről beszéltek. Az olasz vendéglátók részéről a Fillea, a Filca és a Feneal képviselői bemutatták azt a gyakorlatot ahogyan az építőiparban mind nagyobb súllyal jelenlévő külföldi munkavállalók problémáit tudják kezelni. A BWI kiemelt feladatának tekinti a migráns munkavállalók munka- és életkörülményeinek javítását melyhez széleskörű nemzetközi összefogásra is szükség van.

Október 18.
A munkavédelmi előadássorozat következő állomása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt. A megnyitót követően Arató Zoltán, az OMMF szaktanácsadója az építőiparban meglévő baleseti veszélyhelyzetről beszélt. A vitafórumot követően Apatini Kornél, az ÉVOSZ alelnöke egy működő példán keresztül mutatta be a vállalati munkavédelmi rendszer irányítását, annak minden aspektusára részletesen kitérve.
A munkavédelmi előadásokat Somogyi Gyula a Strabag Építő Zrt munkavédelmi szakértőjének előadása zárta, melyben ismertette munkavédelmi előírások betartását és a kollégák felkészítését, egy nagyvállalat szemszögén keresztül.

Október 15-16. (Luxemburg )
Az Állandó Építőipari Bizottsági ülés első része a decemberben esedékes kongresszusra történő felkészülés jegyében zajlott. A bizottság elfogadta az elmúlt négy évben történt munkájáról szóló beszámolót és megalkotta a következő négy évre szóló munkatervét. Továbbiakban elfogadta az Építő és Faipari Munkások Európai Szövetsége (EFBWW) és a Európai Építőipari Szövetség (FIEC) közös álláspontját a munkaerő kihelyezési direktíváról (96/71EC), és megfogalmazta álláspontját a készülő harmadik országból származó személyeket illegálisan foglalkoztató munkáltatók elleni szankciókról (COM(2007) 249). A flexicurity kapcsán szóba került a fővállalkozói általános felelősségről szóló direktíva iránti igény, az egyéni vállalkozói státusz kihasználása, a feketefoglalkoztatás jelenléte az ágazatban.
A résztvevők tájékoztatták egymást a kollektív tárgyalások alakulásáról hazájukban.

Október 30. (Brüsszel)
"Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati szociális párbeszédben"címmel projekt indító találkozóra került sor.
A résztvevőket David Croft az EBC (European Builders Confederation) elnöke köszöntötte, és ismertette a projekt főbb célkitűzéseit. Francois Ziegler az Európai Bizottság részéről (DG Employment and Social Affairs) az európai ágazati szociális párbeszéd fontosságáról, történetéről és szerepéről tartott előadást. A munkavállalók képviselőinek véleményét Werner Buelen az EFBWW titkára fogalmazta meg. Az ágazati KKV szövetségek kapacitásépítésének korábbi tapasztalatairól és e szervezetek részvételéről a szociális dialógusban Lilane Volozinskis (UEAPME) beszélt. A projekt késŐbbi részében az úgynevezett twinnig fázisban egy-egy régi és új tagállam képviselői osztják meg tapasztalataikat, nyújtanak segítséget egymás számára. A találkozó második felében ennek a fázisnak az előkészítése zajlott, a twinning csoportok meghatározása, az ülések előkészítése, célkitűzések, tartalmak, várható eredmények megfogalmazása. Magyarország partnere Olaszország lett.


Faipari, Bútoripari és Erdészeti ÁPB
Október 1-4. (tanulmányút Szlovákiában)
A FBEÁPB kiküldöttei négynapos szakmai tanulmányúton vettek részt Szlovákiában. Első nap egyeztetés folyt Borislav Majtánnal a szlovákiai Erdészeti, Faipari, Bútoripari és Papíripari Szakszervezet elnökével, valamint Judr. Anton Bystro kollégával, a szakszervezetek erdészeti szekciójának vezetőjével. A résztvevők látogatást tettek Szlovák Államerdészet Slovenská Lupa -i erdőgazdaságánál, ahol Vladimír Masica igazgató és Milan Bartouek szakszervezeti elnök fogadta a küldöttséget.. A program első részében terepi bejárás volt. A Besztercebányai Városi Erdők területén ing. Blaej Moucha igazgató kalauzolásával a közjóléti erdőgazdálkodást mutatták be.
A gazdasági és szakszervezeti vezetőkkel folyt a konzultáció a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatrendszerről, a kiküldöttek tájékozódtak az ágazati és helyi kollektív szerződések gyakorlatáról. Az ágazati kollektív szerződést évente újítják meg és erre épülnek a helyi kollektív szerződések. A kollektív szerződés mellékleteként részletes bértarifa megegyezést is készítenek
A Tatra Nábytkáre Bútoripari vállalatnál ing. Jaroslav Trúchly vezérigazgató és Frantiek vantner szakszervezeti elnök fogadta a küldöttséget. Az üzem székgyártással foglalkozik, mintegy 270 típusú széket gyártanak. Megállapították, hogy a két ország gazdaságának és társadalmának hasonlósága miatt szinte azonos a helyzet a munkavállalók és munkaadók kapcsolatát illetően.
A jövőbeni együttműködés érdekében a Szlovák Szakszervezet és a meglátogatott üzemek képviselőit 2008-ra magyarországi látogatásra hívta meg a bizottság.

Október 27.
Munkavédelmi oktatást szervezett a bizottság. A képzés a 2007. év aktuális jogszabályváltozásait ölelte fel, úgy mint: a faipari gépek új szabványai, időszakos biztonsági felülvizsgálatok előírásai, időszakos ellenőrző felülvizsgálatok előírásai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok előírásai
Sallai László az OMMF osztályvezetője előadásában a vállalkozók szempontjából fontos és aktuális változásokat emelte ki a munkaügyi jogszabályok, szabványok és munkabiztonsági felülvizsgálatok vonatkozásában. Külön kitért a faiparban jelen lévő veszélyforrásokra.
Perlaki Géza (OMMF vezető főtanácsos) a 2007. első félévi ellenőrzési tapasztalatait mutatta be. Jellemzően a faipar területén már nem a munkabiztonsági hiányosságok, hanem a munkaügyi kihágások miatt vetik ki a legtöbb szabálysértési bírságot.
Az előadó néhány, általa kivizsgált súlyos munkabaleset jegyzőkönyveit, fotóit mutatta be, különös tekintettel a munkaadó szerepére és felelősségére.
Perlaki Géza és Závocki László (3M értékesítési vezető, munka- és környezetvédelmi termékek) a korszerű védőeszközök kiadásának és használatának szabályait, valamint a zaj elleni védekezés hatékony módszereit ismertették.
Az előadás kötetlen beszélgetéssel ért véget, ahol a cégek képviselői saját gyakorlatukból hoztak fel tanulságos eseteket.

Turizmus-Vendéglátás ÁPB

Október 9.
Megalakult az Európai Közösségi Étkeztetés szektorban az Ágazati Párbeszéd Bizottság.
Az Európai Bizottság, a FERCO (a közösségi étkeztetésben dolgozó szervezetek európai szövetsége) és az EFFAT (Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Turizmusi Ágazatok Szakszervezeteinek Európai Szövetsége) hivatalosan is megalakította az Ágazati Párbeszéd Bizottságot az Európai Közösségi Étkeztetés szektorban.Október 18.
Felhívás törvényjavaslatok véleményezésére
A Turizmus-Vendéglátás ÁPB az alábbi törvényjavaslatok véleményezésére hívta fel az ÁPB tagok figyelmét:
 • ÁFA-törvény (T/3893)
 • Egyes adótörvények módosításáról (T/3892)
 • A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/4009):
 • A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről (T/3860).
Október 25-27.
6. Európai Turizmus Fórum, Portugália

Hatodik alkalommal rendezték meg az Európai Turizmus Fórum az EU soros elnökségét betöltő portugáliai Lagoa-ban. A magyar delegációt Dr. Kovács Miklós, az ÖTM turisztikai szakállamtitkára vezette. A rendezvényen részt vettek a magyarországi turisztikai ágazati párbeszéd munkavállalói és munkaadói szervezeteinek vezető képviselői, dr. Várnai Zsuzsanna és dr. Niklai Ákos vezetésével.

A fórumot az EU Bizottság részéről köszöntötte Günter Verheugen, a bizottság alelnöke, a vállalkozásokért felelős EU főbiztos. Beszédében kiemelte a turizmus jelentőségét az európai gazdaságban, megerősítette a bizottság azon szándékát, hogy tovább segíti a turizmus versenyképességének javítását. Előadásában hangsúlyozta, hogy az európai turizmus hosszú távú versenyképességének alapvető feltétele a fenntarthatóság elveinek érvényesítése a turisztikai szolgáltatásokban és a fejlesztéseknél. A bizottság a fenntartható turizmus fejlesztésének támogatása érdekében a fórumot közvetlenül megelőzően közleményt fogadott el, melyben javaslatot tesz a gazdasági, szociális és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés érdekében teendő bizottsági, tagállami, illetve a szakmai szervezetek számára javasolt lépésekre.
Dr. Kovács Miklós hozzászólásában támogatta az európai turizmus fenntarthatóságának elősegítését célzó a bizottsági kezdeményezéseket és tájékoztatást adott a fenntartható turizmusfejlesztést szolgáló magyar lépésekről. Kiemelte a turizmusfejlesztési stratégia fő elemeit, a desztinációs menedzsment rendszer kialakítását, a Magyar Turizmus Minőségi Díj létrehozását, a Turizmus Ágazati Párbeszéd Bizottság működését, a Regionális Operatív Programokban a turisztikai pályázatok elbírálásánál alkalmazott fenntarthatósági indikátor rendszer kidolgozását és az üdülési csekkrendszer sikeres működését.November 13.
A Sport-Turisztikai Bizottság ülésén a vendéglátás aktuális kérdéseinek véleményezése.November 23.
A bizottsági ülésen megtárgyalásra került a Magyar Szállodaszövetség "Tájékoztatója", amelyet az Országos Idegenforgalmi Bizottság részére készített.
A Turizmus - Vendéglátás ÁPB Koordinációs Bizottságának tagjai meghatározták a feladatokat a szálláshely, szolgáltatás ÁFA-jának csökkentése érdekében.
 1. Mint az OIB tagjai az OIB soron következő 2007. november 29-i ülésén képviselik a "Tájékoztatóban" foglaltakat, a "Határozati javaslatok" elfogadását.
 2. A Versenyképesség Kerekasztal munkáltatói és munkavállalói képviselőit megkeresik és felkérik a "Tájékoztatóban" foglaltak képviseletére.
 3. Felkérték az ÁPB tagjait, akinek személyes kapcsolata van a "Kerekasztal" tagjaival, segítse egy személyes találkozó létrejöttét a képviselt téma sikeréért.
November 29.
Tájékoztató az Országos Idegenforgalmi Bizottság részére a szállásdíj ÁFA-val kapcsolatban.December 9-10.
Európai Turizmus ÁPB ülése
A munkavállalói oldalegyeztetés keretében a kvalifikációs útlevéllel, a bevándorlással, a harmadik fél által elkövetett erőszakkal és a 2008. évi munkaprogrammal foglalkoztak.
A EU ÁPB ülésen a kvalifikációs útlevél kísérleti jellegű bevezetéséről (3 év) és a finanszírozási kérdésekről esett szó. A költségeket 2008. márciusáig konkretizálni kell, amelyet a kvalifikációs útlevél- munkacsoport készít el. Az EU 100 ezer EUR támogatást tud biztosítani évente, emellett lehetőség van a Leonardo és a LLL programokból is forráshoz jutni. Meg kell vizsgálni a tagállamok társfinanszírozásának kérdését is.
A kvalifikációs útlevél kísérleti jellegű bevezetésére Magyarország is jelentkezett.
Bemutatták az európai kvalifikációs útlevél tervezett tartalmát, formáját.
A bevándorlás fontosságát hangsúlyozták, az EU-ban jelentkező munkaerő-hiány orvoslására. A bevándorlás kérdésével tüzetesen kell foglalkozni, mert egyre nagyobb méreteket ölt.
A "legjobb gyakorlatok" napirendi pont keretében előadást hallottunk egy olyan olasz kezdeményezésről, ami beteg gyerekek szüleinek biztosít ingyen szállást a kórház közelében. A kezdeményezés annyira sikeres, hogy ma már 51 szálloda nyújt ilyen szolgáltatást.
Az Erasmus-program keretében elkészítették a határon átnyúló mobilitással kapcsolatos pályázatot. Ennek a turizmusban való alkalmazásáról folyt a vita.
A harmadik fél által elkövetett erőszak multiszektoriális probléma (pl. kórház, kereskedelem, posta, biztonsági szolgálat, stb.), ezért 2008. március 14-re kezdeményeztek egy technikai szemináriumot, ami a megakadályozásával, illetve a kezelésével hivatott foglalkozni. Ezen a szemináriumon csak megfigyelőként vesz részt az EU Turizmus ÁPB.
A Bizottság elfogadta 2008. évi munkatervét.

Közútiközlekedési ÁPB
November 26-27.
A kommunikációs tréninget kettős céllal tervezték: részint az ágazat minél több szereplője közti párbeszéd megindulása, részint a kommunikációs, illetve tárgyalástechnikai készségek fejlesztése volt a cél.
Az első cél a párbeszéd megindulása csak részben nevezhető sikeresnek: sikerességét az adja, hogy a résztvevő felek több szakszervezettől, több alapszervezettől, az ország különböző régióiból, különféle munkaterületekről, különféle végzettséggel, képzettséggel érkeztek a képzésre.
Az értékelések egyhangúan megerősítették azt, hogy párbeszédre, a különféle szervezetek közti kommunikációra, az együttműködésre nagy igény mutatkozik, ugyanakkor részben szűkösek az ilyen fórumokra a lehetőségek, részben pedig spontán közeledés az esetenként évtizedes feloldatlan konfliktusok, a félreértések, az egymásról - személyekről és szervezetekről egyaránt való hiteles ismeretek hiánya azt eredményezi, hogy a szervezetek, illetve az egyes szervezeteken belül a szintek közti kommunikáció is elégtelen, sokszor félreérthető, újabb konfliktusoknak teret nyitó.

November 29.
"Az 561/2006/EK rendelet alkalmazása a közúti személy- és teherszállításban az ágazati szociális partnerek szemszögéből." címmel szervezett konferenciát a bizottság.December 4.
Negyedszázada, hogy Magyarországon - az 1948-49-es államosításokat követően - először újra indulhatott a magánfuvarozás. Erre az évfordulóra emlékezve bizottság szervezésében "A 25 éves magánfuvarozás múltja, jelene és várható jövője " címmel konferenciát szerveztek a Közlekedési Múzeumban.December 10.
"A nyugdíjrendszer fejlődése és a korkedvezmény jövője" címmel szervezett konferenciát a bizottság.Légiszállítási ÁPB (London és Brüsszel)
Október 9-12.
A szakmai tanulmányút állomásai 2007. október. 10-11-én Londonban ITF (International Transport Worker Federation) konferencia, és 2007. október 12-én Brüsszelben tartott Európai Ágazati Párbeszéd Bizottság Polgári Légiközlekedési Ágazat Földi Kiszolgálás Munkacsoport ülése.Magánbiztonsági ÁPB (La Roch)
Október 7-9.
Tisztító ágazat, magánbiztonsági ágazat Európai Üzemi Tanács képviselőinek ülése
A nemzetközi konferencián az alábbi napirendi pontok kerültek egyeztetésre:
 • Információ az ágazati trendekről: tisztító-, magánbiztonsági szektor.
 • Munkavállalók jogainak európai törvénykezése, konzultáció, eszmecsere
 • Európai Üzemi Tanácsok kérdőív összefoglalója
 • Esettanulmányok: nehézségek, jó gyakorlatok
 • Az Európai Üzemi Tanácsok egy globalizált világban: Magatartási Kódex, Globális megállapodások, OECD Irányelvek
Október 15-17. (Ljubljana)
Az európai társadalmi párbeszéd tapasztalatairól munkaadói szemmel - konferencia
A konferencia alaptémája: A magánbiztonság gazdasági tevékenység vagy része a hatósági rendészeti tevékenységnek?
A téma érintette a hatóságok és a magánbiztonsági cégek kapcsolatát, a jogi szabályozás problémáit, a minőség, az oktatás kérdéseit, valamint a társadalmi párbeszédet is.
A konferencia alatt megalakult egy koordinációs bizottság a további hasonló konferenciák szervezésére, a térség problémáinak összegyűjtésére és elemzésére, valamint különböző projektek szervezésére. A koordinációs bizottság tagja lett Dr. Kaló József a bizottság munkaadói oldal társelnöke.November 27-28. (Brüsszel)
Az európai magánbiztonsági direktíva és jogharmonizáció előkészítésével megbízott Őrzési Bizottság tartotta ülését.December 12.
Több menetben történt szakmai előkészítés után sor került az ágazati kollektív szerződés ünnepélyes aláírására. Az okmányt. munkaadói oldalról dr. Kaló József és dr. Kiss György János, munkavállalói oldalról Nádas Mihály és Lendvai Tamás írt alá.
Az aláíráson Mr. Fabrice Warneck Úr az UniEuropa Főtitkára is részt vett, aki gratulált ezen jelentős okmány aláírásához.
A CoESS Igazgatója Mr. Eduardo Cobas Úr sajnálatát fejezte ki, mivel szándékával ellentétben nem tudott Budapestre utazni és részt venni a hivatalos aláíráson, de levélben gratulált az aláíráshoz.

Nyomdaipari ÁPB
Október 29-31.
A szociális partnerek számára rendezett háromnapos rendezvényen a résztvevők előadást hallgattak a Nyomdaipari Ágazati Kollektív Szerződés tervezet aktuális helyzetéről dr Horváth Barbarától. "Potyautasság a magyar társadalomi, és civil szférában" címmel dr. Lux Judit tartott előadást. A rendezvény során az ipari szövetséghez való csatlakozásról, és az ágazati kollektív szerződés tervezet egyes pontjairól folyt egyeztetés.

Víziközmű ÁPB
Október 8-11. (Tanulmányút Hollandiában)
Célja: a holland érdekegyeztetésre vonatkozó tapasztalatcsere, különös tekintettel a víziközmű szolgáltatásra. A víziközmű szolgáltatás terén lehetséges EU szintű együttműködési lehetőségek feltárása.
Főbb tapasztalatokat a privatizáció, továbbá a víziközmű terület szabályozásával kapcsolatban szerezték:
 • Privatizáció tekintetében tíz évvel ezelőtt már döntöttek: a vízügyi közszolgáltatás nem privatizálható. A szakma összefogásával meggyőzték az akkori minisztert és a képviselőket.
 • A víziközmű terület kiemelt fontosságát mutatja, hogy külön törvény foglalkozik a víziközmü szolgáltatással.
Ezek a kérdések Magyarországon ma a víziközmű munkavállalói és munkaadói részére a igen fontosak, hiszen a fenti kérdések napirenden vannak az ágazatban. A bizottság,
ezért a tanulmányút tapasztalatai alapján döntött egy konferencia megszervezéséről, amelyre meghívják a holland szakembereket.
A tanulmányút során derült ki, hogy több év óta működik egy Magyar - Holland Vízügyi Bizottság, ennek keretében azonban víziközmű témákkal nem foglalkoztak. A Bizottság holland vezetőjével folytatott tárgyaláson ígéretet kaptak az ÁPB képviselői arra,hogy a jövőben a Bizottság munkájába, vagyis a víziközmű szolgáltatásra is kiterjedne az együttműködés.

Október 17.
A víziközmű ágazat szakemberei - munkaadói és munkavállalói oldalról egyaránt- számára konferenciát szerveztek az alábbi témákban:
 • Biológiai kockázatok a víziközmű ágazat területén.
 • A biológiai kockázatok megelőzésének lehetőségei.
 • Víziközmű ágazat területén dolgozók korkedvezménye,nyugellátásának kérdései, várható jogszabályváltozások
A konferencián került sor egy Munkabiztonsági kézikönyv bemutatására.

December 4-7. (tanulmányút Brüsszelben)
Célja: az EU szintű érdekegyeztetésre vonatkozó tapasztalatcsere, különös tekintettel a víziközmű szolgáltatásra.
A tanulmányút hasznosságát bizonyítja:
 • A program lehetőséget adott az Önkormányzati ÁPB-vel való kapcsolatfelvételre és 2008. évtől a Víziközmű ÁPB bekapcsolódhat egy európai ÁPB munkájába.
 • Az EPSU keretén belül folytatott tárgyalások során megfogalmazódott a vízügyi közszolgáltatások kiemelt kezelése, lehetőség egy közös munkacsoport megalakítására.
 • A munkaadói szervezetekkel folytatott megbeszélések során felvetődött az új, alakulóban lévő vízügyi munkaadói szervezetbe való belépés. Ennek különös jelentőséget az ad,hogy ez a szervezet csak a közszolgáltató szervezeteket tömörítené.
 • Megismerték a belga álláspontot a privatizáció tekintetében: a víziközmű szolgáltatás az közszolgáltatás, amelyet továbbra is csak önkormányzati. közösségi szolgáltatásként tudnak elképzelni.
 • Az MGYOSZ képviselőivel folytatott megbeszéléseken felvetették egy"közszolgáltatási szekció"megalakítását.
Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság
Október 4-5.
A munkatervnek megfelelően tartotta ülését a bizottság, melyen megvitatták a Gyógyfürdő szekció levelét és további intézkedésekről döntött a miniszteri rendelet módosítása érdekében.

Október 18.
A munkaterv szerinti ülésen a bizottság tájékoztatást hallgatott meg a Fürdőszövetség és az Egészségügyi Minisztérium képviselőinek megbeszéléséről "Az Egészségbiztosítási rendszer átalakítása.koncepciójáról. A bizottság is megvitatta a koncepciót, Állásfoglalását eljuttatta a tárca vezetőinek.

November 11-15. (tanulmányút Franciaországban)
Cél: francia érdekegyeztetésre vonatkozó tapasztalatcsere, különös tekintettel a fürdőszolgáltatásra. A fürdőszolgáltatásban lehetséges EU szintű együttműködési lehetőségek feltárása.
Tapasztalatokat elsősorban a fürdőszolgáltatás és biztosítók kapcsolatában szerezték:
 • Igen erős jogosítványai vannak a betegpénztáraknak/biztosítóknak/a fürdők és több esetben közös vezetésű kórházakban;
 • A fürdők és a kórházak esetében az u.n. adminisztratív vezető munkajogi jogosítványai igen korlátozottak, felvétel és elbocsátás is kivételes esetekben lehetséges;
 • Fürdők esetében nem teljes körű a szolgáltatások pénztárak általi finanszírozása. (az önkormányzat vagy a pénztár biztosítja az átmeneti hitelt)
 • Több fürdő a pénztárak tulajdonában van, ez esetben is vannak finanszírozási problémák;
 • Magas szintű az infrastruktúra, a szakmai személyzet létszáma magas.
 • Kiemelkedő színvonalú a gyerekekkel való foglalkozás.
Településszolgáltatási Alágazati Párbeszéd Bizottság
November 7-8-9.
"A folyamatosan változó munkavállalói környezethez való alkalmazkodás, különös tekintettel a településszolgáltatás egyes területein dolgozókra - kiemelten az ügyfélszolgálatra"címmel szerveztek konferenciát.
Az ügyfélszolgálat kiemelt jelentőséggel bír egy cég megítélésében. Ennek felelősségét csak felkészült, kiegyensúlyozott, önmagukat folyamatosan képző személyek vállalhatják. Az ismeretátadó előadások mellett egyéni és csoportos feladatok elvégzése biztosította azon új képességek elsajátítását, melyek hozzásegíthetik a résztvevőket, hogy minél inkább megfelelhessenek ennek a kihívásnak. Összességében megállapítható, hogy az elméleti és gyakorlati megközelítések, az interaktív jelleg, valamint a saját élmény átélése eredményesen járult hozzá a kitűzött cél eléréséhez.
A jelenlévők az egyéni képességeket fejlesztő ismereteket és tapasztalatokat szereztek, s ezeket egész életpályájuk során hasznosítani tudják majd. Segítségükkel azonban mindennapi munkájukban azonnali sikerélményekhez is juthatnak, és ezáltal hozzájárulnak cégük jobb megítéléséhez, eredményesebb működéséhez. Mindez elvezet a fogyasztók nagyobb megelégedettségéhez, ami végső soron minden szolgáltató cég számára a legfőbb célkitűzés.
Kiemelt kérdés volt a konferencián a szociális párbeszéd és a munkahelyi konfliktusok kezelése - a jelzett előadások ezen a területen is segítik a résztvevők jövőbeli munkahelyi tevékenységét.

November 20.
Országos Településüzemeltetési Nap
A rendezvényt a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság, a Településüzemeltetési Tanács és a településüzemeltetési szolgáltatók szakmai szövetségei szervezik, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az önkormányzati szövetségek közreműködésével.
A rendezvény immár hagyományosan az önkormányzatokat, a helyi közszolgáltató szervezeteket, vállalkozásokat és széleskörű kitekintéssel a településüzemeltetést érintő, időszerű szakmapolitikai,jogi-, közgazdasági szabályozási, költségvetési-pénzügyi, fejlesztési, illetve támogatási kérdésekkel foglalkozik.
A kilencedik alkalommal megrendezett esemény fontos szerepet játszik a településszolgáltatásban résztvevő szervezetek szakmai felkészítésében és nagy öröm,hogy már harmadik éve a szociális párbeszéd is szerepel a napirendek között. Ennek fontosságát mutatja,hogy a Településszolgáltatási ÁPB mindkét társelnöke kiemelten szólt az ÁPB-ok szerepéről,különös tekintettel a Településszolgáltatási ÁPB-ban folyó tevékenységről.A témák közvetlenül érintették a szervezetek tevékenységét-az eseményen 130 fő vett részt a munkavállalók és munkaadók képviseletében

November 28-29-30.
közösen a Rehabilitációs Szakágazati Párbeszéd Bizottsággal munkaértekezletre került sor.
Néhány téma a programból:
 • A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 10 éve. (Előadó: dr. Kovács Géza)
 • Európai szintű szociális párbeszéd lehetőségei az általános szolgáltatások területén.
  (Előadó: Ms. Penny Clark EPSU szakértő Brüsszel)
 • Az Országos Településüzemeltetési Tanács tíz éves tevékenysége.
  (Előadó: Kertész György ÖTM)
 • A rehabilitációs foglalkoztatás általános kérdései az jogszabályok tükrében.
  (Előadó: Halász Árpád, SZMM)
A párbeszéd bizottságok külön-külön szekciókban folytatták a munkát.

Településszolgáltatási ÁPB:
 • A szakágazatok előtt álló legfontosabb feladatok Európában és Magyarországon.(ETUC kezdeményezése)
 • A köztisztasági alágazati kollektív szerződés szakmai előkészítésének helyzete
Rehabilitációs ÁPB :
 • A korábban célszervezeti rendszerben működő foglalkoztatók helyzete a megváltozott jogszabályi feltételek között.
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók szakszervezeti képviseletének helyzete Európában. Lehetséges megoldások.
Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság
November 21.
Országos értekezletet tartottak az alábbi napirendi pontok:
 • A Rehabilitációs Ágazati Párbeszéd Bizottság négy éves tevékenységének értékelése.
  Előadó: dr.Pék Zsolt a munkavállalói oldal társelnöke
  Balogh Zoltán a munkaadói oldal társelnöke
 • A rehabilitációs foglalkoztatás új finanszírozásának eddigi tapasztalatai, valamint a költségkompenzációban és a rehabilitációs költségtámogatásban részesülő munkaadók működésének ellenőrzésére való felkészülés.
  Előadó: Somodi Istvánné dr. SZMM főosztályvezetője
  Tóth József könyvvizsgáló a MONÉTA Kft. ügyvezetője
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. és a 15/2005.(IX.2.) FMM rendeletek - 2008. január 1-től hatályba lépő - módosításának tervezete.
  Előadó: Somodi Istvánné dr. SZMM főosztályvezetője
 • Tájékoztató a Szociális Törvény tervezet módosításáról
  Előadó: Kisgyörgyné Cziráki Andrea SZMM osztályvezető
 • Az akkreditációs eljárás és a munkahelyi ellenőrzés tapasztalatai, a tanúsítvány megújításának feladatai. A védett műhelyként való nyilvántartásba vétel.
  Előadó: Krőzsel Károly FSZH főosztályvezető
 • Tájékoztató a komplex rehabilitációról szóló jogszabály tervezetről.
  Előadó: dr. Juhász Ferenc ORSZI főigazgatója
Az országos értekezleten a munkaadók és munkavállalók képviselői vettek részt (120 fő), ismételten bebizonyosodott, hogy ezek az értekezletek megfelelően szolgálják az ágazat előtt álló feladatok jobb végrehajtását.

Postai ÁPB (Sopron )
November 7-9.
"Postai liberalizáció 2012" a bizottság nemzetközi konferenciát szervezett. Osztrák és magyar előadók világították meg több szempontból a témát, kitérve a liberalizáció hatására a munkaügyi kapcsolatokban.
A konferencián résztvevők üzemlátogatást tettek a soproni 1. számú postánál.Összeállította:
Dr. Lux Judit

Nyomtatás