2014. augusztus 21., csütörtök - Sámuel, Hajna napja

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény pénzbeli ellátásainak 2007. évi változásai

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Jelen levél a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) pénzbeli ellátásainak 2007. évi változásaival kapcsolatban kíván tájékoztatást és segítséget nyújtani az eredményes jogalkalmazói munkához.

1. Mint Ön előtt is ismeretes 2007. évben két alkalommal - január 1-jén és február 15-én - változik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. A nyugdíjminimumhoz kötött ellátások február havi összegének megállapítását illető jogbizonytalanság elkerülése érdekében a következőkről tájékoztatom.

Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az érintett személyek jogosultsága mindvégig fennáll, és a jogosultság tekintetében töredékhónapról nem beszélhetünk, nem kell alkalmazni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti szabályt, miszerint az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

A február hóra járó összeg egyenlő a február 15-ig hatályos nyugdíjminimum szerinti havi összeg felének és a február 15-től hatályos nyugdíjminimum szerinti havi összeg felének az együttes összegével.

2. 2007. január 1-jétől megteremtődött annak a lehetősége, hogy a támogatott álláskereső személy is rendszeres szociális segélyben részesüljön. Az Szt. 37/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen rendszeres szociális segélyre potenciálisan jogosultak két csoportját lehet megkülönböztetni. Az egyik személyi kör a már álláskeresési támogatásban részesülők, akik a családi jövedelemhatárig kérhetik kiegészíteni jövedelmüket. A másik kört azok a rendszeres szociális segélyezettek jelentik, akik - jellemzően a közcélú foglalkoztatásban való részvételük eredményeképpen - álláskeresési támogatásra szereznek jogosultságot.
Utóbbi kör vonatkozásában az Szt. 37/E. § (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot felül kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkanapok megszerzése (a közfoglalkoztatás megszűnése), és az álláskeresési támogatásról szóló határozat meghozatala között idő telhet el, a közcélú foglalkoztatás lejártát követően a szünetelő segélyt vissza kell állítani annak ellenére, hogy az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges számú napot szerzett az érintett személy, hiszen a korábbi megszüntetési ok (azaz az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal való rendelkezés) hatályon kívül került.
A Szt. megfogalmazása szerint a rendszeres szociális segélyt az álláskeresési támogatásra való jogosultság megállapításakor, azaz a megállapító határozat keltének időpontjával kell felülvizsgálni.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek támogatásáról szóló 1991. évi IV. törvény 27. § (4) bekezdése, illetve 30. § (6) bekezdése szerint az álláskeresési támogatás folyósításának kezdőnapja a járadék esetében a foglalkoztatási szervnél történő jelentkezés napja, míg az álláskeresési segély esetében a kérelem benyújtását követő nap, így a foglalkoztatási szerv visszamenőleg olyan időtartamra is megállapít majd támogatást, amikor az ügyfél részére még a szünetelést követően visszaállított segélyösszeg járt.
Az álláskeresési támogatást megállapító határozat kelte és a támogatás folyósításának kezdő időpontja közötti időtartam vonatkozásában túlfolyósítás történik ugyan, azonban az Szt. 17. §-a szerint a túlfolyósított segélyt nem lehet visszakövetelni, hiszen ennek csak rosszhiszemű igénybevétel esetén van helye.

3. Az Szt. lehetővé teszi a rendszeres szociális segély keresőtevékenység melletti csökkentett összegű továbbfolyósítását. Kérdés, hogy amennyiben a munkába állás napja a nyugdíjminimum változása miatt szükséges felülvizsgálat megtörténte előtt, de 2007. január 1-je után következik be, akkor felül kell-e vizsgálni a továbbfolyósítás alapjául szolgáló segély összegét.
Az Szt. 25. § (5) bekezdése szerint a felülvizsgálat elvégzésére a nyugdíjminimum változásától számítva 90 nap áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha munkába állás miatti továbbfolyósításra kerül sor, és a felülvizsgálat még nem történt meg, akkor arra nem kell sort keríteni, hiszen az Szt. 37/E. § (4) bekezdés a) pontja szerint a továbbfolyósítás időtartama alatt a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét felülvizsgálni nem kell.

Budapest, 2007. február 19.

Üdvözlettel
Kőnig Éva
főosztályvezető