2014. augusztus 22., péntek - Menyhért, Mirjam napja
1008/2009. (I. 28.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről
1. A Kormány annak érdekében, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét megvalósítani kívánó szemlélet a jogalkotás, illetőleg a cselekvési programok kidolgozása során fokozottabban érvényre juthasson, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) működtet.

2. A Tanács a Kormány döntéseit előkészítő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. E feladatkörében
a) véleményt nyilvánít a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét érintő szabályozási javaslatokról, illetőleg a hazai és nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról;
b) közreműködik a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének javítását szolgáló hazai, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló programok kidolgozásában, a tárgyban készült jelentések, beszámolók elkészítésében;
c) a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítását elősegítő jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati döntéseket, új programokat kezdeményezhet;
d) javaslatot tehet konkrét intézkedésekre a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítása érdekében, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Terv vonatkozásában.

3. A Tanács tagjai:
a) a minisztériumok, illetőleg a Miniszterelnöki Hivatal egy-egy - a szerv vezetője által kijelölt - vezető besorolású képviselője;
b) a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által felkért, a nők és férfiak társadalmi egyenlősége tárgyában kiemelkedő tudományos, érdekképviseleti, illetve gyakorlati tevékenységet végző 11 személy;
c) a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét képviselő civil szervezetek által delegált 8 személy (a továbbiakban: delegált tagok).

4. A 3. pont c) alpontja alkalmazásában a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét képviselő civil szervezet az a szervezet, amely
a) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény alapján civil szervezetnek minősül, és
b) alapszabálya, illetőleg alapító okirata szerint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítésére irányuló tevékenységét legalább két éve folytatja.

5. A Tanács elnöke a miniszter által kijelölt tag.

6. A 3. pont c) alpontja szerinti delegálási eljárást a 7-9. pontban foglaltak szerint kell lefolytatni. Az első delegálási eljárás során a 7. pont szerinti közleményt e határozat közzétételét követő 15 napon belül kell közzétenni.

7. A miniszter a delegált tagok megbízatásának lejártát 30 nappal megelőzően közleményt tesz közzé, amelyben részletes tájékoztatást ad a delegálási eljárás szabályairól, valamint felhívja a delegálásra jogosult civil szervezeteket, hogy a delegálási igény bejelentése céljából a közlemény megjelentetésétől számított 30 napig fogadja a bejelentkezést a Tanács titkárságán.

8. A miniszter kitűzi a delegálás időpontját, és biztosítja a delegálás lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket. A bejelentkezett civil szervezetek által kiállított, választásra jogosító megbízólevéllel rendelkező résztvevők - a miniszter által a közleményben meghatározott - 8 szakterület tekintetében egy-egy delegált tagot választanak maguk közül. Ha a résztvevők többségének szavazatát egy jelölt sem kapta meg, de több jelölt azonos számú szavazatot kapott, közöttük sorsolással kell dönteni. A delegálásról jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet.

9. Amennyiben a delegálásra jogosult civil szervezetek részéről felmerült okból a delegálást nem lehet megtartani, vagy a delegálás nem vezet eredményre, a betöltetlen helyekre a tagokat a miniszter kéri fel a bejelentkezett civil szervezetek által jelölt személyek köréből.

10. A miniszter a 3. pont b) alpontja szerinti szakértőket, valamint a 9. pont szerinti tagokat 3 évre kéri fel. A delegált tagok megbízatása három évre szól.

11. A miniszter által felkért tag megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő leteltével,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) a tag halálával.

12. A miniszter az általa felkért tagot visszahívhatja, így különösen, ha a tag
a) a megbízatásra méltatlanná válik, vagy
b) a megbízatásból adódó feladatokat nem látja el, vagy nem képes ellátni.

13. A delegált tag megbízatásának megszűnése esetén - így különösen, ha méltatlanság vagy más ok miatt a delegáló civil szervezetek visszahívták a tagot - új tagot kell delegálni a 7. pontban foglaltak szerint azzal, hogy a közleményt a megbízatás megszűnését követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az új tag megbízatása az eredetileg delegált tag megbízatásának időtartamából még hátralevő időre szól.

14. A Tanács az általa meghatározott ügyrend és munkaterv szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik.

15. A Tanács ülésén az elnök meghívására tanácskozási joggal vehet részt azon állami szerv, társadalmi, illetőleg szakmai szervezet képviselője, amelynek feladat- és hatáskörét, illetve tevékenységét a Tanács által tárgyalt kérdés érinti.

16. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) látja el.

17. A Tanács tagjainak névsorát, a Tanács ügyrendjét, munkatervét, valamint az ülésen elhangzottak alapján készített összefoglalókat a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

18. A Kormány
a) felhívja a minisztereket, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét alapvetően és közvetlenül érintő koncepciók, programok, illetve jogszabályok és egyéb döntések előkészítése során tegyék lehetővé a Tanács véleményezési és javaslattételi jogosítványainak gyakorlását, továbbá
b) felkéri a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megteremtése érdekében működő civil szervezeteket, valamint a tudományos élet képviselőit, hogy támogassák a Tanács tevékenységét.

19. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács létrehozásáról szóló 1089/2006. (IX. 25.) Korm. határozat hatályát veszíti.

Nyomtatás