About EQUAL Publications Transnationality Contacts DP Area News & Events
Betűméret növelése/csökkentése

Főoldal >> Az EQUAL-ről >> GYIK >> Korábbi kérdések
GYIK: EQUAL Kérdések-válaszok

Itt olvashatja az EQUAL-lal kapcsolatos kérdéseket és válaszokat. További kérdéseiket az equal@ofa.hu címre várjuk

A válaszok megjelenítéséhez kérjük, kattintson a címre.

Az Európai Unió legfontosabb politikai céljainak egyike a tagállamok és a régiók között fennálló fejlettségi különbségek mérséklése, a hátrányosabb helyzetű régiók elmaradottságának csökkentése, a gazdasági és szociális kohézió erősítése. Ezt a törekvést nevezzük regionális politikának, vagy kohéziós politikának, illetve sok esetben egyenértékű kifejezésként találkozhatunk a strukturális politika elnevezéssel is. Ez utóbbi nem teljesen ugyanaz, de fő célját tekintve nagyrészt megegyezik a regionális politikával, mivel mindkettő célja a régiók gazdasági és társadalmi szerkezetének modernizációja a versenyképesség, a foglalkoztatottság, a magas életszínvonal biztosítása érdekében.
 

Az Európai Unió regionális politikájának megvalósításához a Kohéziós Alap mellett a Strukturális Alapok (SA) jelentik a fő pénzügyi forrást. A Strukturális Alapok a következők:
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, angol nevének rövidítésével: ERDF), melynek fő célja a hátrányos helyzetű régiók támogatása
Európai Szociális Alap (ESZA, angol nevének rövidítésével: ESF), melynek fő célja a foglalkoztatás támogatása
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA, angol nevének rövidítésével: EAGGF), melynek fő célja a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatása
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, angol nevének rövidítésével: FIFG), melynek fő célja a halászat modernizációja
 

Az Európai Unió annak érdekében, hogy az Unió egészét érintő problémákra közös megoldásokat találjon, létrehozta az ún. Közösségi Kezdeményezéseket. A Közösségi Kezdeményezések kisebb, szűkebb célterületre összpontosító, kísérleti jellegű, igen nagy jelentőségű programok, melyeket a Strukturális Alapokból finanszíroznak. A Közösségi Kezdeményezések - a Strukturális Alapokhoz hasonlóan - a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését szolgálják, fő céljuk a specifikus területekhez tartozó úttörő jellegű, újszerű, innovatív megközelítések támogatása. A Közösségi Kezdeményezések másik lényeges eleme az eredmények terjesztése és a megszerzett tapasztalatok átadása annak érdekében, hogy azokat más tagállamokban és tagjelölt országokban is fel lehessen használni. Jelenleg az Európai unióban négy Közösségi Kezdeményezés működik:
Interreg: határokon átnyúló, transznacionális (nemzetek közötti) és interregionális együttműködés
Urban: városok és hanyatló ipari területek fenntartható fejlesztése
Leader: vidékfejlesztés helyi kezdeményezéseken keresztül
Equal: munkaerőpiaci egyenlőtlenségek és diszkrimináció elleni küzdelem támogatása
 

Az EQUAL Programdokumentum - angol nevén Community Initiative Programme (CIP) - az EQUAL program tagállami szintű megvalósításáról szól. A Programdokumentumot minden tagállam az EQUAL Programra vonatkozó jogszabályok és a munkaerő-piaci helyzet ismeretében készíti el. A program nemzeti szintű végrehajtása csak azt követően kezdődhet meg, hogy a Programdokumentumot az Európai Unió Bizottsága elfogadta.
A fentieknek megfelelően a magyarországi Programdokumentum a munkaerő-piaci helyzet elemzése alapján és a releváns szakmapolitikai dokumentumok figyelembevételével határozza meg azokat a tematikus területeket (intézkedéseket), amelyek a magyarországi EQUAL Program keretében támogathatók. A Programdokumentum meghatározza az egyes témákhoz, illetve intézkedésekhez rendelt pénzügyi forrásokat is. Az intézkedések tartalmi és végrehajtással kapcsolatos részleteit a Programkiegészítő (Programme Complement, PC) dokumentum tartalmazza.
 

Az EQUAL program teljes pályáztatása magyar nyelven történik, így a pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani, de az űrlap bizonyos részeit angolul is ki kell tölteni.
 

Az EQUAL egyik alapelve a partnerség, mely értelmében a projekteket több szervezet (partner) együttműködésével megalakuló fejlesztési partnerségek hajtják végre. Pályázatot csak fejlesztési partnerség nyújthat be, mely minimum 3, maximum 8 tagból áll. A fejlesztési partnerség tagjai lehetnek: (KSH-szerinti besorolás)
Non-profit szervezet: Egyesület, szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, köztestület, egyház, egyházi intézmény, alapítvány, közhasznú társaság, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet.
Költségvetési szerv és intézménye: központi költségvetési szerv és intézménye, helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye, köztestületi költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv.
Vállalkozás
 

A pénzügyi terv kidolgozásánál forintban kell számolni.
 

Nincs ilyen jellegű korlátozás, abban a témában pályázzanak, amelyik leginkább megfelel céljaiknak. Az "A" téma keretében alapvetően a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek munkához juttatásáról, míg az "E" téma esetében a munkaerőpiacon tapasztalható, foglalkoztatottakat érintő hátrányos megkülönböztetésről van szó.
 

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítása során megengedett az együttműködés olyan harmadik országok hasonló projektjeivel is, amelyek a PHARE, TACIS, MEDA vagy CARDS programok támogatási rendszerébe tartoznak.
MEDA: Közösségi segélyprogram, amelynek keretében az EU pénzügyi és technikai segítséget nyújt a mediterrán térség országainak, melyek Algéria, Egyiptom, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország és Palesztina.
PHARE: Európai uniós előcsatlakozási alap, mely az EU-tagságra váró országok felkészítésére, azon belül is az intézményépítésre és a beruházások támogatására koncentrál. Ide tartozó országok 2004 májusától: Bulgária, Románia, Törökország.
TACIS: A Független Államok Közössége országai és Mongólia számára nyújtott EU-támogatások programja, amely a segély és partnerség elvére épülő együttműködésen alapul. Ide tartozó országok: Örményország, Azerbajdzsán, Belorusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Mongólia, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Ukrajna.
CARDS: Nyugat-Balkán országai számára nyújtott uniós támogatás a stabilitás és béke elősegítése érdekében. Ide tartozó országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró és Macedónia.
 

A pályázati útmutató felsorolja azokat a kategóriákat, amelyekbe az EQUAL program keretében támogatható tevékenységek célcsoportjai tartoznak. Ha az Ön által említett őstermelők beletartoznak valamelyik kategóriába, akkor természetesen számukra is készülhet EQUAL-projekt.
 

A pályázati útmutató szerint egy gazdasági társaság csak egyszer adhat be pályázatot az EQUAL 2004-es pályázati felhívására, tehát csak egy pályázatban lehet partnerségi tag (pályázati útmutató 12.1.2.).
 

Az EQUAL program keretében pályázatot legalább három, legfeljebb nyolc szervezet együtműködésén alapuló fejlesztési partnerség nyújthat be, amelyben "kis és nagyobb szervezetek" is részt vehetnek. A pályázati útmutató tételesen meghatározza, mely szervezetek részvételele lehetséges/mely szervezetek támogathatóak az EQUAL program keretében (LD. pályázati útmutató 4., 12. fejezet).
 

Az EQUAL program keretében külföldi szakértő megbízására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázó megfelelően és hitelt érdemlően igazolni tudja , hogy a szükséges szakértelem Magyarországon nem áll rendelkezésre. Részletesen le kell írni a szakértő alkalmazásának módját, tevékenységét, szakmai hátterét és azt, hogy mennyiben segíti ez a projekt többi tevékenységének elvégzését, illetve mennyiben illeszkedik azokhoz. A megbízási díj a költségvetésben "egyéb szolgáltatások" jogcím alatt elszámolható; az elszámolható költségek útmutatóban leírt szabályok figyelembevételével.
 

Amennyiben az Önök szervezete(i) ÁFA visszaigénylő(k), a költségelszámolásukban nem szerepeltethetik az ÁFA összegét, mivel azt el sem számolhatják. (B/2 melléklet Elszámolható költségek útmutató).
 

Reményeink szerint a kiépített pénzügyi rendszerben nem fordulhat elő "több hónapos vagy éves likviditási zűr". Az utófinanszírozás mértékét a támogatási szerződés határozza majd meg, átutalására a projekt teljes elszámolását követően kerülhet csak sor. A projekt keretében realizált árbevétel nem fordítható erre a célra, mivel azt a projekt költségvetésébe vissza kell forgatni.
 

Az EQUAL programban megvalósított beruházás elszámolható költségei az alábbi két fő kategóriába sorolhatók: eszközbeszerzés, ingatlan felújítása, átalakítása, akadálymentesítése. Ingatlan felújítása és/vagy átalakítása költségeként az alábbi költségek nem számolhatók el: Ingatlan építése, ingatlanvásárlás. (B/2 melléklet 4.3.) A projekt megvalósítása során keletkezett árbevételt a projektben meghatározott célokra kell fordítani, de azokból csak az elszámolható költségek fedezhetőek. Ingatlan és föld vásárlása tehát nem.
 

Az EQUAL programból megpályázható és elnyerhető összegeket csak a pályázatban leírt és a programvégrehajtás során megvalósított tevékenységek összessége, azaz a projekt költségeire lehet fordítani. Ezért a költségelszámolás során az elszámolható költségek sem keverhetőek más programokból megvalósuló projektek költségeivel. Ugyanakkor a "szinergikus hatás" fontos lehet a projekt szempontjából. Ebben az esetben pontosan le kell írni, hogyan egészítik ki egymást az egyes tevékenységek, illetve, hogy a más forrásból támogatott tevékenységek milyen módon illeszkednek az EQUAL projekthez.
 

18. Azok, akik a program innovatív magját alkotják, azok elsősorban trénerek. Célszerű velük szolgáltatóként kapcsolatot tartani, vagy bevonhatók a programba projekt vezetőkként, vagy arra kell számítanunk, hogy hátha ők nyerik meg a tenderünket? Ez ügyben nem világosak számomra a játékszabályok. Elképzelhető-e, hogy valakinek az ügyvezetői munkájáért x forintot fizetünk, ugyanakkor trénerként a tréningjeiért is megkapja a megbízási díját? Ebben az esetben feltétlenül vegyes megbízási formáról van-e szó, tehát ha ügyvezető akkor feltétlenül a szervezet főállású alkalmazottja és ha tréner akkor adhat számlát? Adhat-e számlát a projektvezetői megbízásáról is? Mik a játékszabályok abban az estben, ha egy ügyvezető, vagy más alkalmazott a konzorcium más tagjának (szervezetének) tart tréninget? Ilyenkor megjelenhet-e a cégével független szolgáltatóként?
A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve a beruházások kivitelezőit a program megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény szabályai szerint kell kiválasztani. A beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. (pályázati útmutató 12.2.) Tehát a fejlesztési partnerségi tag semmilyen formában sem jelenhet meg a projekttel kapcsolatban szolgáltatóként, mert az a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megkerülése lenne, és a támogatási szerződésben rögzített következményeket vonná maga után. Ugyanez igaz természetesen a projektmenedzsmentre is: a pályázóknak vállalniuk kell, hogy a menedzsmentben a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektvezetőt, egy pénzügyi szakembert, valamint egy nemzetközi együttműködésért felelős munkatársat alkalmaznak munkaviszony vagy munkavégzére irányuló egyéb jogviszony keretében, akiknek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát (pályázati útmutató 12.1.3.). Mivel díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül a megbízási jogviszony is, így ha a fenti feltételnek megfelelnek a megbízás körülményei, úgy nem probléma, ha nem munkaviszony keretében történik munkatársaik foglalkoztatása. A vállalkozáson keresztüli számlázás ugyanakkor nem elfogadható; lásd: űrlapok 1.3.6. és 1.3.7.)
 

A pályázati útmutató B/2 melléklete 4.3.1 pontja szerint nem elszámolható költség a gépjármű beszerzése. Javasoljuk, hogy amennyiben feltételnül szükséges a projekt végrehajtásához a haszongépjármű beszerzése, azt más támogatási forrásból próbálják meg beszerezni, illetve bérlésben gondolkodjanak.
 

A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló tevékenységekre fordított költségek azok a költségek, amelyek a hazai (magyar) fejlesztési partnerség nemzetközi együttműködési megállapodásában meghatározott tevékenységek megvalósítása során merülnek fel: külföldi utazás költségei, a nemzetközi partnerekkel együttműködésben Magyarország területén végzett tevékenységek költségei, a nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartás költségei, a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségek, fordítás, tolmácsolás költségei. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos költségek tervezése és elszámolása során az Európai Bizottság által közzétett 'Guide to Transnationality' című útmutatót kell figyelembe venni. A dokumentum elérhető az OFA honlapjáról.
 

Főszabályként a hatályos Közbeszerzési törvényt a partnerség tagjaira, amennyiben a pályázatból egyértelműen kiderül, milyen szerepük lesz a projektben és mi indokolja részvételüket, nem kell alkalmazni. Ugyanakkor, ha vállalkozás is tagja a partnerségnek, külön indokolni kell, miért ez a szervezet vesz részt a munkában (azaz: miért nem a közbeszerzési tv. szerint szerzik be az általa biztosított szolgáltatást, akár képzést is; a jelen esetben egy szakiskoláról van szó, esetükben ajánlatos a partnerségben részt venni).
 

A banki költségekre vonatkozó elszámolási szabályok a B/2 melléklet 4.4.3. alatt találhatóak meg részletesen. Általános szabály szerint a banki költségek között kizárólag a projektre a támogatás kezelésére nyitandó, elkülönített bankszámla számlanyitási és számlavezetési díja számolható el. Emellett a kedvezményezett számára a támogatási szerződésben előírt jogi biztosítékokkal kapcsolatban felmerült igazolható költségek illetve egyes esetekben előírt bankgarancia vagy további biztosítékok költségei elszámolhatóak.
 

A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a menedzsmentben a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektvezetőt, egy pénzügyi szakembert, valamint egy nemzetközi együttműködésért felelős munkatársat alkalmaznak munkaviszony vagy munkavégzére irányuló egyéb jogviszony keretében, akiknek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát (pályázati útmutató 12.1.3.). Mivel díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül a megbízási jogviszony is, így ha a fenti feltételnek és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelnek a megbízás körülményei, úgy nem probléma, ha nem munkaviszony keretében történik munkatársaik foglalkoztatása. A vállalkozáson keresztüli számlázás ugyanakkor nem elfogadható ( lásd: űrlapok 1.3.6. és 1.3.7.) .
 

A fejlesztési partnerség vagy adott földrajzi területen, vagy adott szakmaterületen belül, a hátrányos megkülönböztetéshez kapcsolódó speciális problémák megoldására szerveződhet. A projekt jellegétől függően a pályázónak kell eldöntenie, melyik megközelítést alkalmazza (pl. egyazon szakmai területen , pl. a média területén szerveződő projekt).
 

A válaszok (karakterek) mennyiségi mutatója szóköz nélkül értendő.
 

A projekt célcsoportjának meghatározása az előzetes felméréseken kell, hogy alapuljon. Ennek megfelelően nem tippelésről, hanem szakmailag megalapozott várakozásokról beszélhetünk. A nők és férfiak várható arányát szintén az előzetes felmérések alapján lehet meghatározni.
 

A tevékenységeket illetően nincs korlátozás; az innováció lényege, hogy a pályázó dönti el, a pályázat célcsoportja szempontjából célravezető-e a gyakorlati képzéssel kombinált foglalkoztatás, vagy sem. Ugyanez igaz az ösztöndíjra is: Önöknek kell eldönteni, melyik célravezető és ezt megindokolni a pályázatban.
 

Rendszerfejlesztésről akkor beszélhetünk, ha pl. egy adott szakmaterület egészét érintő újításról, egy teljes rendszer működését befolyásoló változásról van szó.
 

Az EQUAL Program végrehajtása és az azt megelőző tervezés során a hatályos európai és magyar jogszabályi környezet ugyanúgy érvényes, mint bármilyen más támogatási programra. Ugyanakkor amennyiben a kísérleti működéshez kapcsolódó tesztelési szakasz után bizonyítható az új módszer hatékonysága, az eredmények megfelelő elemzése, leírása és az EQUAL tematikus hálózaton keresztül történő továbbítása útján a jogszabályi környezet módosítása is kezdeményezhető (ez a folyamat a tapasztalatátadás). Tehát a tervezés során figyelembe kell venni a hatályos oktatási, képzési, foglalkoztatási, közbeszerzési stb. törvényeket, a teljes jogszabályi környezetet, amelynek nem mondhat ellent a programterv, illetve pályázat.(Pályázati útmutató 11. fejezet)
 

A képzések minősége és időtartama a pályázati csomagban áttételes módon szabályozott, minden programalkotó szabadsága, hogy ezzel kapcsolatban milyen döntést hoz, de természetesen az általánosan meghatározott 24-30 hónapos projektvégrehajtási időkeretbe bele kell férnie. Mindenképpen egyértelműen igazolni kell, hogy a tervezett képzés mennyiben szolgálja a projekt céljait. Ugyanakkor, amennyiben a fejlesztési partnerségnek vállalkozás is tagja, számára csak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok értelmében biztosítható képzési támogatás. Kötelezően figyelembe kell venni
  • a Pályázati Útmutató 6. fejezete értelmében képzési támogatásokra vonatkozó különböző szempontokat, például az adható képzési támogatások esetében közel kétszer akkora támogatás adható a vállalkozások számára az általános képzés setében.
  • Az általános képzés ismérvei (6.7 fejezet c. pontja) szerint ez olyan képzés, amely jelentősen javítja a munkakereső vagy vállaló jövőbeni elhelyezkedési esélyeit, és államilag elismert végzettséget ad. Ilyen végzettségi rendszer Magyarországon az OKJ rendszere.
Amennyiben a projekt tartalmaz felnőttképzési komponenst, a Felnőttképzési törvény értelmében a képzés lehet nyitott vagy távoktatási formában szervezett, a képzési intézménynek (szervezetnek) szerepelnie kell a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, rendelkeznie kell képzési programmal, a képzésben résztvevő felnőttekkel pedig az intézménynek képzési szerződést kell kötnie (Fktv. §: 8., 16., 17., 18., 20.). Amennyiben a képző szervezet nem akkreditált, számolni kell vele, hogy a képzés díját ÁFA terheli.
 

Az EQUAL Programban a fejlesztési partnerség tagjai lehetnek Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek, így multinacionális cégek is. A képzési támogatásokra vonatkozó szabályokat a Pályázati útmutató 6. fejezete részletesen tartalmazza.
 

A foglalkoztatás minősége és időtartama szintén a pályázók döntésén múlik, ám nyilvánvaló, hogy a közzétett értékelési rendszerben megjelölt kritériumok érvényesítése elsőrendű fontosságú, a beilleszkedés, tapasztalatszerzés, motivációs eszközrendszer kiépítése időigényes folyamat és itt is figyelembe kell venni az általánosan meghatározott 24-30 hónapos projektvégrehajtási időkeretet. A Pályázati Útmutató alapján, amennyiben a foglalkoztatást nyújtó vállalkozás a 6.1.1 pont értelmében foglalkoztatási támogatást kap, akkor a foglalkoztatást legalább 12 hónapra, folyamatos foglalkoztatást biztosítva kell megszervezni. Fontos feladat a lemorzsolódási százalék (hátrányos helyzetű célcsoport képzése és foglalkoztatása esetében) reális megtervezése, valamint a lemorzsolódás kezelésére alkalmazott eszközrendszer bemutatása is. Az OFA EQUAL Nemzeti Programiroda a szakmai monitoring látogatások során figyelemmel fogja kísérni a projektek ezirányú tevékenységét, tehát a célcsoport összetételében és létszámában bekövetkezett bármilyen esetleges változást és a változások részletes indoklását a Negyedéves szakmai monitoring jelentésekben szerepeltetni kell.
 

Az EQUAL Programban a költségvetés tervezése programszakaszonként és azon belül hazai és nemzetközi tevékenység bontásában készül. A pályázati űrlap A3 melléklete e szerinti bontást tartalmaz. A B2 melléklet tartalmazza az elszámolható költségeket, a B3 melléklet pedig a költségvetési tábla kitöltési útmutatója. Ezek alapján a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat és azok költségeit a nemzetközi tevékenység alatt kell megtervezni, programszakaszonként. A bérköltség és a nemzetközi tevékenységek konkrét tervezéséhez az útmutatókat kell használni (különösen B/2 melléklet a pályázati útmutatóhoz 4.2. és 4.1.2.)
 

Az EQUAL programban minden szervezet csak egy fejlesztési partnerségen belül pályázhat és kaphat támogatást (kivéve az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és intézményei, amelyek társult partnerként több fejlesztési partnerségben is részt vehetnek, lásd: Pályázati útmutató). Amennyiben a közhasznú szervezet más, az EQUAL programon kívüli pályázatban is vállalt szerepet, ezt a pályázati űrlapon egyértelműen jeleznie kell és le kell írnia a másik program(ok)ban vállalt szerepét, tevékenységét, illetve igazolnia kell, hogy nem más forrásból már támogatott tevékenységre kér támogatást.
 

Az EQUAL Programban részt vevő célszervezetekre is a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok érvényesek. Ezért a célszervezetek sem kaphatnak előleget. A kijelölt célszervezetekre vonatkozó speciális szabályokat a pályázati útmutató B2 mellékletének 6. fejezete tartalmazza.
 

Amennyiben az Ön szervezete áfa-levonásra jogosult adóalany akkor a következő szabályok vonatkoznak önökre:
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban áfa-törvény) 38. § (1) és (4) bekezdése értelmében a magyar államháztartáson átfolyó uniós támogatások, így a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból folyósított támogatások után is arányosítási kötelezettség keletkezik a kedvezményezettnél. (Az idézett jogszabályhely azonban lehetőséget ad arra, hogy az éves költségvetési törvény egyedi esetekben egyes támogatott beruházásokat mentesítsen az arányosítás alól, továbbá az áfa-törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény átmeneti rendelkezései alapján is lehetnek kivételek.) E rendelkezés szerint az e forrásokból támogatott beszerzésekre jutó áfa összegét az egyébként áfa levonásra jogosult adóalany kedvezményezett köteles megosztani levonható és le nem vonható részre, a levonásra (visszaigényelhetőség) jogosító saját rész, valamint a levonásra nem jogosító, a költségvetésből juttatott központi, illetve az azon átfolyó EU-s támogatások arányában. Az így meghatározott arányszám alapján köteles a támogatott adóalany minden, a támogatott beruházásához kapcsolódó beszerzésére jutó áfa kapcsán az arányosítást elvégezni (ideértve a beruházást szolgáló: importált terméket terhelő elvi jelleggel levonható előzetesen felszámított áfa, az áfa-törvény 15. § (5) bekezdése szerinti, külföldi adóalanytól igénybevett szolgáltatásokra jutó áfa, valamint a Közösségen belülről történő termékbeszerzésre jutó áfa összegét is). A kedvezményezett olyan áfa-alany, aki a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás igénybevétele során az áthárított áfát levonhatja. Az arányosítási szabályok miatt azonban csak az adó részleges levonására jogosult, a levonható adó nem lesz támogatható költség. A központi költségvetés és az EU támogatás miatt le nem vonható áfa viszont beleszámít a támogatási összeg kiszámításakor alapul vett teljes támogatható projektköltségbe. Az áfa elismerhető költségként való szerepeltetése azt jelenti, hogy az arányosítás miatt a kedvezményezett által le nem vonható áfa összegével megnő a projekt teljes elismerhető költsége, az EU pedig erre vetítve adja arányosan támogatását. Az elismerhetőség miatt a központi költségvetési forrást is bruttó módon folyósítják. Annak érdekében, hogy ez ne érintse hátrányosan a kedvezményezettet, az ilyen formán az áfára adott plusztámogatás összege után arányosítási kötelezettség már nem keletkezik [áfa-törvény 38. § (6) bekezdés], azaz a le nem vonható áfára tekintettel adott támogatást nem kell bevonni az arányosításba. Az elszámolhatóság következtében a hazai költségvetés és az EU támogatás miatt le nem vonható áfa beleszámít a támogatási összeg kiszámításakor alapul vett teljes támogatható projektköltségbe. A nettó projekt érték után számított saját részre jutó áfa pedig levonható, azaz ha a visszaigénylés egyéb törvényi feltételei teljesülnek, akkor az adott bevallási időszak negatív elszámolandó adója visszaigényelhető.
 

Nem. Beruházási tevékenység csak abban az esetben támogatható, ha az adott ingatlan a fejlesztési partnerségben résztvevő tag(ok), tehát szervezet(ek) tulajdonában van. A beruházásokkal kapcsolatos további információ a pályázati útmutató B2 mellékletében található.
 

A program keretében megvásárolt eszközök, gépek és berendezések azon fejlesztési partnerségi tag tulajdonába kerülnek, akinél az adott projekttevékenység indokolja a beszerzéseket. Az EQUAL Programban a költségvetés tagonként, a fejlesztési partnerséget létrehozó tagok szerinti bontásban készül, és ezek összesítése jelenti a fejlesztési partnerség szintű költségvetést. Így a beszerzéseket annál a tagnál kell megtervezni, akinek a tevékenysége indokolja a beszerzést.
 

Az EQUAL projekt vezetője számára az EQUAL programon belül végzettségi feltételt nem támasztottunk. Megkötésként az szerepel, hogy a pályázóknak vállalniuk kell, hogy a menedzsmentben a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektvezetőt és egy pénzügyi szakembert, valamint egy nemzetközi együttműködésért felelős munkatársat alkalmaznak munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akiknek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. Megítélni ezért az egyedi pályázatok alapján lehet a képzettség illetve a tapasztalatok "elfogadhatóságát". Ugyanakkor külső szakértő nem láthatja el ezt a feladatot, csak a partnerség valamely tagja (elsősorban a partnerség vezetője).
 

Az EQUAL Program során támogatásban részesülő projekteknél nem feltétel, hogy a projektben résztvevő számára állást is biztosítsanak. Ugyanakkor természetesen az összetettebb, a célcsoport igényeit és szükségleteit komplex megközelítésben kezelő, minőségileg jobb projektek nagyobb eséllyel pályáznak.
 

A migránsok akkor jöhetnek szóba célcsoportként az "A" témán belül, ha hátrányos helyzetű, munkanélküli, inaktív, stb. migránsokról van szó. Fontos lenne, hogy a célcsoport munkaerő-piaci hátrányait a pályázat részletesen bemutassa.
 

42. Alapítványunk adószáma szerint mi ÁFA visszaigénylők vagyunk, tehát "2"-es van az adószámunkban. Az ÁFA visszaigénylés azonban csak a vállalkozói tevékenységünkre vonatkozik, az alaptevékenységünkre nem. Az ÁFA-t tehát csak a vállalkozói tevékenységünkkel kapcsolatban tudjuk visszaigényelni, az alaptevékenységünkre nem, mert az alaptevékenységünk az ÁFA törvény szerint tárgyi adó mentes tevékenység. Ha az alapítványunk az alaptevékenységével kapcsolatban nyújtja be pályázatát, akkor az a törvény szerint adómentes, viszont az adószám ennek ellenkezőjét mutatja. Kérdés: Mivel az alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan szeretnénk pályázatot benyújtani, a költségvetésben bruttó értékben, ÁFA-val növelt értékben számolhatjuk-e el a költségeinket?
Ebben az esetben megoldást jelenhet, ha a költségvetésben attól függően szerepeltetik költségeiket áfával vagy anélkül számított értéken, hogy milyen típusú tevékenységéhez használták fel a támogatást: ha olyan tevékenységhez , amelynek áfáatartalma az áfa törvény szerint (mivel fedezete uniós támogatásból származik) nem levonható, akkor ( egyébként áfa-levonásra jogosult adóalanyként) a le nem vonható áfa beleszámít a teljes támogatható projektköltségbe, így bruttó tételként elszámolva szerepeltethetik a projektköltségvetésben. Ha olyan tevékenységhez kapcsolódik az áfatartalom, amelynél az az áfa törvény szerint levonható, a költségvetésében csak nettó értéken számolhatja el az adott költséget, hiszen az adóhatóságon keresztül később az áfát levonásba helyezett adóként visszaigényelheti. Tehát feltett kérdésére válaszom igen: ha az alaptevékenységükhöz kapcsolódóan szeretnének pályázatot benyújtani, a költségvetésben bruttó értékben, ÁFA-val növelt értékben számolhatják el az ezzel kapcsolatos elszámolható költségeiket.
 

Az EQUAL program keretében külföldi szakértő megbízására abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázó megfelelően és hitelt érdemlően igazolni tudja , hogy a szükséges szakértelem Magyarországon nem áll rendelkezésre. Részletesen le kell írni a szakértő alkalmazásának módját, tevékenységét, a tevékenység szakmai hátterét és azt, hogy mennyiben segíti ez a projekt többi tevékenységének elvégzését, illetve mennyiben illeszkedik azokhoz. A megbízási díj a költségvetésben "egyéb szolgáltatások" jogcím alatt elszámolható; az elszámolható költségek útmutatóban leírt szabályok figyelembevételével.
 

A program keretében megvásárolt eszközök, gépek és berendezések, azon fejlesztési partnerségi tag tulajdonába kerülnek, akinél a projekttevékenység indokolja a beszerzéseket. A projekt befejezése és végső elszámolása után a beszerzett eszközök a partnerség vezetője vagy tagjai tulajdonában maradnak, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségekkel terhelten ( támogatási szerződés minta: C és D melléklet VI. fejezet). A beszerzéssel azaz a tulajdonjog átruházással egyidejűleg a beszerzett eszközökre a Partnerség Vezetője és/vagy Tagja elidegenítési és terhelési tilalmat alapít 5 évre (a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 2. sz. melléklet, c) pontja alá eső beszerzett eszközök esetében 7 évre). Ezek csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetők el, adhatók bérbe, illetve terhelhetők meg. Az elidegenítés előzetes jóváhagyását a Támogató indokolatlanul nem tagadhatja meg. A fejlesztési partnerségi megállapodásban rögzíteni kell, hogy a fejlesztési partnerség vezetője és tagjai kötelesek a tulajdonukba kerülő, a projekt során beszerzett, illetve létrejövő dolgok használatának jogát ingyenesen azon fejlesztési partnerségi tagoknak átengedni, akik a költségek arányos viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését a projekt befejezését követően is (A/1 melléklet).
 

A tagok a partnerség vezetőjén keresztül igényelhetik a kifizetéseket, amelyeket saját bankszámlájukra kapnak meg. Az elszámolások szintén a projekt adminisztratív, koordinatív teendőit is ellátó, a tagok ezirányú felhatalmazásával rendelkező vezetőn keresztül bonyolódnak le ( támogatási szerződés minta III. fejezet). Az EQUAL Nemzeti Programiroda a kapcsolatot a fejlesztési partnerség tagjaival a fejlesztési partnerség vezetőjén keresztül tartja.
 

A fejlesztési partnerség tagjai, vezetője és az esetlegesen társult partnerek a fejlesztési partnerségi megállapodásban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek ( A/1 melléklet ). A fejlesztési partnerség vezetője és tagjai, amennyiben a támogatásból részesülnek, aláírják a támogatási szerződést is. A társult partnerek a fejlesztési partnerség olyan tagjai, amelyek nem igényelnek/kapnak támogatást, de a fejlesztési partnerség munkájában részt vesznek.
 

A célcsoport bevonására a pályázók határozzák meg az adott projekt esetében megfelelő eszközöket, amely történhet szervezeti, illetve más formában is. Természetesen a pályázó döntésén múlik, hogyan vonja be a célcsoportokat, illetve mely szervezeteket vonja be a projekt megvalósításába, tehát a projekt megfelelő szakmai végrehajtása érdekében célszerű lehet a célcsoportot képviselő szervezet bevonása, hiszen ezen szervezetek az adott célcsoporthoz kapcsolódó szakmaterületeken valószínőleg jelentős ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek.
 

A pályázat benyújtásának időpontjában a fejlesztési partnerség összetétele annyiban végleges, hogy a Fejlesztési Partnerségi Megállapodás tervezetének benyújtásával az abban szereplő partnerek (a társult partnerek kivételével) mindannyian aláírják a Támogatóval megkötendő, az előkészítő szakaszra szóló támogatási szerződést, így vállalják, hogy az előkészítő szakaszban véglegesítik a munkaprogramjukat, megkötik a Fejlesztési Partnerségi Megállapodást, stb. Amennyiben azonban - kizárólag indokolt esetben - az előkészítő szakasz során bármilyen módosulás folytán változna a partnerek személye, ezt az előkészítő szakaszban megkötendő Fejlesztési Partnerségi Megállapodás szervezeti összetételében érvényre juttathatják, az Irányító Hatóság engedélye alapján.
 

Nem. Vállalkozás részvétele esetén az számít, hogy pl. foglalkoztatási (50 éven felüliek), vagy képzési (45 éven felüliek) támogatásról van-e szó. A regisztráció nem előírás, ugyanakkor a célcsoportot részletesen be kell mutatni.
 

Egy szervezet csak egy EQUAL projektben vehet részt, kivéve a Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központok és a Munkaügyi Központok, amelyek társult partnerként több partnerségben is részt vehetnek.
 

A pályázati dokumentáció az együttműködési megállapodás tervezetét tartalmazza, ami szabadon módosítható, az igények szerint. A megállapodást az Előkészítő szakaszban kell véglegesíteni és a mellékleteket is ekkor kell csatolni majd.
 

A pályázatban csak a magyarországi projektet kell megtervezni, külföldi partnerek nélkül. Az EQUAL projekt külföldi partnereinek megkeresése és kiválasztása az Előkészítő szakasz során történik (2005. január 1. után). Külföldi partner csak egy másik EU-tagállamban nyertes fejlesztési partnerség lehet, tehát Önök csak akkor dolgozhatnak együtt a külföldi partnerrel, ha ő is pályázott és nyert az EQUAL programban (értelemszerűen a saját országában). Ha erre nem vállalkozik, külső támogatóként csatlakozhat a projekthez (saját forrásból finanszírozva a költségeit).
 

Az építési dokumentáció és/vagy engedélyek csatolása nem szükséges. Erre az előkészítés során kerül sor, a nyertes projektek esetében.
 

A pályázó szervezetek (a fejlesztési partnerség tagjai) saját számlájára vonatkozóan, a megpályázott összegre, a program futamidejére (2008. december31.).
 

A banki igazolás a szervezet pénzügyi stabilitását kell, hogy bizonyítsa, tartalma eszerint változhat, de tartalmaznia kell információt arra vonatkozóan, hogy volt-e sorban állás a számlán az utóbbi egy évben.
 

A célcsoport-választás nem ellentétes a program céljával. Ugyanakkor mivel a program elsődleges célja a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás, a projekttevékenységek bemutatásakor részletesen le kell írniuk intézményük speciális helyzetét, a foglalkoztatás pontos formáját és szakmailag indokolniuk szükséges annak tartalmát. Bár a tevékenységeket integrált megközelítésben, projektszerűen kell megtervezniük, az egyes célcsoportok számára tervezett tevékenységek közötti különbségeket világosan be kell mutatni. Az intézmény alkalmazottai "másodlagos célcsoportként" jelenhetnének meg az elsősorban fogvatartottaknak szánt projektben (tehát a tisztán "A" téma alá tartozó tevékenységekhez szorosan kapcsolódóan), ennek tehát nincs akadálya.
 

A projektmenedzsment feladatok kiszerződése kockázatos lehet a fejlesztési partnerség számára, ezért mindenképpen javasoljuk, hogy a partnerség (lehetőleg a vezető partner) vállalja föl ezt a feladatot. Mindenképpen tanácsos tehát olyan, megfelelő háttérrel/ tapasztalattal rendelkező munkatársakat keresni és alkalmazásba venni, akik el tudják látni a projekt irányítását. A projekt menedzsment-hátterét a pályázatban be kell mutatni.
 

A program végrehajtása során (különösen az Előkészítő szakaszban) megvalósuló képzések a pályázók sikeres projektvégrehajtásra történő lehető legteljesebb felkészítését szolgálják. Ilyen képzések lesznek pl. a partnerség működtetésével, a nemzetközi együttműködés megszervezésével, a közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos képzések. Ezek konkrét, véglegesített munkaterve még nem áll rendelkezésre, mert nagyban függ a pályázatértékelés során szerzett tapasztalatoktól, a pályázatokban megfogalmazott pályázói igényektől is. A képzési programokkal kapcsolatos költségeket az Előkészítő szakasz költségvetésében lehet megtervezni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jellemzően utazási költség elszámolásáról lehet csak szó, mert minden további költséget az OFA EQUAL Nemzeti Programiroda fedez.
 

Nem, az előkészítő szakaszra külön költségvetés áll rendelkezésre, lásd: Pályázati útmutató 2.2.2. és 2.2.3.
 

Reméljük, ilyen összeg nem lesz. Amennyiben mégis, azt haladéktalanul vissza kell fizetni, illetve amennyiben a kedvezményezett ezt elmulasztja megtenni, az Irányító Hatóság teszi meg a szükséges jogi lépéseket a támogatás visszafizettetésére.
 

Kötelező dolgoznia, különben a projekt előkészítése elmarad és a 2. szakaszban nem folytathatja a munkát. A munkaidőre vonatkozóan a Pályázati útmutató ad iránymutatást (12.1.3., 4. pont), a megbízásos jogviszony megengedett.
 

Amennyiben nem külső szolgáltató (közbeszerzéssel), hanem a partnerség tagja végzi a szakértői tevékenységet, azt a részletes indoklás és név szerinti megjelölés mellett a szakértői önéletrajzokkal is alá kell támasztani. Minden szakértő esetében.
 

Minden munkatárs, aki "menedzsment" feladatot végez. Jellemzően a szakmai és pénzügyi vezetés és az adminisztráció. A projekt összetettségétől, méretétől függ, hány munkatársra van szükség: az Önök döntésén múlik. Pl. a partnerszervezet alkalmazásában álló bérszámfejtő munkabére a projekt terhére arányosítva elszámolható, ha pl. csak napi két órát dolgozik a projekttel. Minden ilyen költség bele kell, hogy férjen a max. 12%-os sávba.
 

A szervezetnél alkalmazott bérek alkalmazhatóak a projektben is, egyéb munkatársak esetén a piaci áraknak megfelelően kell tervezni. Felhívom figyelmét az értékelési szempontrendszer 3.4. szakaszára (Pályázati útmutató 9.3.)
 

A beszerzésekre vonatkozó szabályok a pályázati dokumentáció B1 számú mellékletében találhatóak. Amennyiben külső szolgáltatón keresztül akarja igénybe venni a képzést: ha a képzések külön időpontokra esnek, különböző szakterületen, abban az esetben szétbontható szakterületek szerint, különben .egészben kell meghirdetnie. A követendő rendező elvről: amit egy szolgáltatótól be tud szerezni, azt összevontan kell közbeszerzési eljárásba vinni, a törvényi szabályozás alapján.
 

Amennyiben hivatalosan bejegyzett szervezetekről van szó, a részvételük nem kizárt, amennyiben igazolható, hogy jogszerű működést folytatni képesek. A javaslat: a pályázatban tiszta helyzetet kell teremteni: ha valamelyik (ugyanakkor kizárólag hiánypótolható) dokumentum a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésükre, arról nyilatkozni kell, részletes indoklással (A/14 melléklet).
 

Ebben az esetben kizárólag külső szakértőként lehetne bevonni a szakértőket (részletes indoklással: milyen szervezettől, miért éppen ők, milyen tevékenységhez kapcsolódnak stb.), a munkaügyi központ pedig nem venne részt partnerként (illetve társult partnerként), hanem a tevékenység pontos megjelölésével külső támogatóként nyilatkozhatna a támogatás mibenlétéről az Együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan. Ugyanakkor, az ÁFSZ szakembereinek részvételére a projektben alapvetően nem külső szakértőként kerülhet sor, hanem köztisztviselőként dolgozhatnak (a projektköltségvetésből fedezett fizetésért, az EQUAL projektre kijelölve, munkaköri leírás módosításával), az ÁFSZ (mint támogató) képviseletében. A kettő együtt tehát nem lehetséges: vagy független szakértőként foglalkoztassák őket, vagy az ÁFSZ-n keresztül.
 

A felhatalmazást azonnali beszedési megbízásra (A/9 melléklet) melléklethez a szükséges adatok a következők:
jogosult neve: Magyar Államkincstár
Jogosult székhelye/címe: 1054 Budapest Hold u. 4.
jogosult bankszámlaszáma: 10032000-01820289-00000000
jogosult számlavezetőjének megnevezése:
Magyar Államkincstár
 

A pályázat benyújtásakor a Fejlesztési Partnerségi Megállapodás tervezetéhez (a Cselekvési és pénzügyi ütemterv kivételével, amely része a pályázatnak) nem kell a feltüntetett mellékleteket csatolni, azokat csak az előkészítő szakaszban, a végleges Fejlesztési Partnerségi Megállapodáshoz kell csatolni. A meghatalmazás tartalmára a tervezet 4. pontja utal.
 

Mindenképpen választania kell a felkínált két lehetőség közül: a projekt keretében tervezett tevékenységek aránya alapján kell eldönteni, melyik jellemző inkább az Önök projektjére. Rendszerfejlesztésről akkor beszélhetünk, ha pl. egy adott szakmaterület egészét érintő újításról, egy teljes rendszer működését befolyásoló változásról van szó. Pl. a "szervezeti kultúrában" tervezett változások önmagukban nem rendszerszintű támogatásnak, hanem integrált tevékenységnek minősülnek. A kategóriákat illetően nincs preferencia, az okat kell bejelölni, amelyek vonatkoznak az Önök projektjére.
 

Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot a fejlesztési partnerség tagjainak összes saját számlájukra vonatkozóan, a megpályázott teljes összegre, a program futamidejére (2008. december 31.) kell kiállítaniuk. Önkormányzat esetében is szükség van az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozat benyújtására.
 

A saját erő igazolását a teljes igényelt támogatási összegre nézve kell a pályázathoz csatolni.
 

Az OTMR adatlapot is a teljes megpályázott összeget figyelembe véve kell kitölteni.
 

Az APEH igazolását minden fejlesztési partnerségi tagnak csatolnia kell, így adott esetben önkormányzatnak is. Ezen igazolás az APEH által kiállított formanyomtatványt jelenti, amely az esetleges adó és tbtartozásokat tartalmazza. Az igazolásra alkalmazandó feltétel , hogy a benyújtás napjához képest 30 napnál nem régebbi legyen.
 

A %-os limitek az előkészítő és a projektvégrehajtás szakaszra külön-külön vonatkoznak (pályázati útmutató, B/2 melléklet vonatkozó részei). A %-os limiteket projekt szinten kell betartani. Ennek értelmében a partnerség tagjainak együttesen kell az egyes tevékenység- illetve költségfajtákra vonatkozó korlátokat figyelembe venni és betartani. Figyelembe kell venni azonban azokat a speciális szabályokat, amelyeket a Pályázati útmutató előír - pl. beruházásra fordítható keret felhasználása vállakozás részvétele esetén. A nemzetközi együttműködéssel foglalkozó munkatárs/munkatársak költségeit a nemzetközi tevékenységre fordítható - támogatás legalább 15%-a - keret terhére lehet elszámolni, így ez a tétel nem terheli a 12% keretet.
 

Mivel vállalkozások közül csak KKV számolhatja el a tárgyi eszköz beruházást, ez nagyvállalat esetében nem lehetséges.
 

A fejlesztési partnerség az európai szinten egységesen meghatározott határidőig, 2005. április 30-ig véglegesíti a fejlesztési partnerségi együttműködési megállapodását (Pályázati útmutató 4.3.1.).
 

Az A/8 melléklet tartalmazza a pályázó felelősségi nyilatkozatát, melyet minden FP tagnak be kell nyújtania. Ez két oldalas, és a végén, a pecsét helyénél kell bélyegezni, dátummal ellátni és a szervezet hivastalos képviselőjével aláiratni.
 

Minimálisan egy fejlesztési partnerséggel kell együttműködni.
 

A nemzetközi együttműködés tényleges megszervezése csak az előkészítő szakaszban (2005. jan.1-től 2005. június 30-ig) történhet meg, aholis az FP tagok megkötik a Fejlesztési Partnerségi Megállapodást, amelynek kötelező melléklete a nemzetközi partnerekkel kötendő Nemzetközi Partnerségi Megállapodás. Az előkészítő szakasz eredménye az, hogy a felek megállapodnak abban, hogy a nemzetközi együttműködés területén milyen elemekkel gazdagítják egymás projektjét, mennyiben működnek együtt. Tehát a hazai fejlesztési partnerségek csak 2005. január 1-je után választhatnak partnert, amelyet egy nemzetközi adatbázis segít majd. A nemzetközi partnerek csak azok lehetnek, akik bekerültek ebbe az adatbázisba, mivel (tipikus esetben) valamely tagállamban EQUAL pályázaton nyertek. A nemzetközi együttműködés kialakításáról részletesen olvashat a pályázati útmutató 4.3.2. pontjában.
 

A munkaerő-kölcsönzést a Munka törvénykönyvéről szóló törvény szabályozza (193. § B-Z), és eszerint a munkaerő-kölcsönzést a foglalkoztatás egyik formájának minősül. Kérdés, hogy szakmailag mi indokolja ezt a foglalkoztatási formát és mennyiben illeszthető a program céljaihoz. Egyébként a hivatalos munkáltató foglalkoztatja a munkavállalót, a támogatást eszerint kell kiszámolni, de kérdés, hogy egy ilyen konstrukció szakmai szempontból mennyiben támogatható.
 

A projekt szempontjából a legmegfelelőbb időt kell kiválasztani a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. Az előkészítő szakasz célja éppen az, hogy az eljárással kapcsolatos technikai feladatok ne gátolják a szakmai végrehajtást. Lehetőség szerint az előkészítő szakaszban ezt meg kell tenni és itt kell betervezni a közbeszerzési tanácsadó megbízási díjának költségét.
 

A projektmenedzsment minimálisan a kötelezően előírt 3 munkatársat jelenti (programvezető, pénzügyi vezető, nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatárs). Amennyiben további menedzsment-munkatársakra van szükség (pl. alprogram-vezetők, helyi koordinátorok stb.), akkor ők is a projektmenedzsment kategóriába kerülnek. (Megvalósító szakembernek a szakmai feladatokat ellátó munkatársak számítanak.) Az ő költségeik tehát szintén a projektmenedzsment 12%-os költségvetési arányát terhelik.
 

Nem.
 

A kht. közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat; a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között (Ptk. 57. §) Mivel közhasznú tevékenységet végez, a kht. nonprofit szervezetnek minősül, ugyanakkor vállalkozási tevékenységére vonatkoznak az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok (lásd: Pályázati útmutató 6. fejezete).
 

A "Minősítési kód" az OTMR adatlapon - Adatlap a támogatási döntésről - szereplő szervezeti felsorolás alapján az OTMR adatlapról kiválasztandó szám /1-től 8 ig/.
 

Nincs olyan feltétel, amely meghatározná a pályázó szervezetek bejegyzési dátumát . Emellett felhívom figyelmét, hogy csak Magyarországon bejegyzett szervezet pályázhat az EQUAL programban (pályázati útmutató 12.1.).
 

Ugyanaz a személy a projektvezetői és a nemzetközi kapcsolattartó feladatokat nem láthatja el, külön személynek kell lennie.
 

A könyvelés szolgáltatásnak minősül, amelyet a közbeszerzési törvény szabályai szerint kell kiválasztani, ha a támogatásból fedezik a díját.Így nem is kell, nem is lehet emiatt bevonni a partnerségbe a könyvelő bt-jét
 

A pályázati útmutató 6.7. e. pontja csak vállalkozás 25 %-os részesedéséről rendelkezik, tehát ha nonprofit szervezet tulajdoni részesedése meghaladja a 25 %-ot, az nem zárja ki eme vállalkozást az FP tagságból. Ugyanakkor felhívom figyelmét, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok vállalkozási tevékenységre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azt for-profit vagy nonprofit szervezet végzi.
 

A szakmaterület kiválasztása attól függ, a felkínált kategóriák közül mely felel meg legjobban a projektelképzelésnek. Az Önök esetében (levele alapján) a "Társadalmi megkülönböztetéshez kapcsolódó speciális problémák megoldására szervezett projekt" rubrika fedi le elképzeléseiket.
 

Az irányításért felelős személyek adatait fel kell tüntetniük a kérdezett sorokon, a pályáztatás (amennyiben erre szükség van) a szervezet dolga és még az EQUAL-pályázat beadása előtt le kell folytatni. Különösen indokolt esetben a konkrét személyek később még változhatnak , de ehhez az Irányító Hatóság külön engedélye szükséges.A B/2 melléklet a pályázati útmutatóhoz (4.4.) határozza meg a projektmenedzsmentbe tartozókat. Eszerint a projektmenedzseri, a pénzügyi. a technikai, és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak bérköltsége vehető figyelembe. Ebbe beletartozhatnak az Ön által felsorolt személyek is, pl. a fejlesztési partnerség többi szervezetéből a projekt végrehajtásában résztvevő munkatársak is.
 

Nem. Ebben a pontban a vezető partner minden, a projekt rendelkezésére bocsátott munkatársát fel kell sorolni, tehát pl. a szakértőket is.
 

Az előkészítő szakaszban még nem várunk szakmai innovatív elemeket, mert ez a szakasz a projekt végrehajtásának megtervezéséről szól , maximum egyéb jellegű innovációról lehet szó. Szakmai innovatív elemeket a projektvégrehajtás szakaszában várunk.
 

Nem. Ez a pont a partnerekre vonatkozik, míg az előző (1.4) a vezetőre.
 

Az első rész a fejlesztési partnerségre vonatkozik , a második az abban résztvevő szervezetekre. (A célcsoportra pedig a 2.2.5 szöveges része.)
 

Gyakorlatilag a környezetvédelmi szempontok érvényesülését.
 

Amennyiben a projekt során kiadványokat tervez, azokat a projektdokumentáció mellékeleteiként szintén meg kell őrizni, mivel azokat is figyelembe vesszük a további tevékenységek során (pl. értékelésnél).
 

A nemzetközi együttműködés menedzselése/koordinálása a nemzetközi együttműködés költségvetésébe (min. 15%) tartozik.
 


E-mail -
Adatvédelem  -  Technikai információk  -  Honlaptérkép
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. - Telefon: 06-1-473-8100 - Fax: 06-1-473-8101
Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.
Az oldalt a JD Consult Limited és az Enterprise plc készítette a PHARE EUROPEAID/119520/D/SV/HU Program keretében.