2014. augusztus 23., szombat - Bence napja
  Főoldal  »  Foglalkoztatás  »  Közmunka  » 
Téli-tavaszi közmunkaprogram

Határidő: 2007. november 19. 14 óra

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Közmunka Pályázati Felhívása

2007/10

Téli-tavaszi közmunkaprogram

1. A pályázat célja:

Munkanélküliek foglalkoztatása a téli-koratavaszi hónapokban az önkormányzatok feladatkörébe tartozó programszerű tevékenységgel.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunkapályázatot hirdet a téli hónapokra, mert a munkaerőpiacon rosszabbak az elhelyezkedési esélyek, szűkülnek az alkalmi munka lehetőségei, megnövekednek a kiadások, így nehezebb a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára.
A pályázat alapvető célja, hogy határozott idejű munkalehetőséget teremtsen a regisztrált álláskeresők számára úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. A program idején szakmai jellegű, vagy betanító képzés megvalósítása is szükséges, lehetővé téve új, a nyílt munkaerőpiacon is hasznosítható képességek elsajátítását. A pályázat külön kedvezményezi a leghátrányosabb kistérségeket, a legrosszabb foglalkoztatási mutatókkal rendelkező településeket, és a "pólus" városok környezetének kistérségeit.

2. A pályázók köre:
 • Települési önkormányzatok
Kistérségenként egy pályázatot nyújthat be regisztrált álláskeresők fogalakoztatásának támogatására:
 • a jogi személyiséggel rendelkező, többcélú kistérségi társulás, vagy
 • a társulás gyűlése által felhatalmazott tag-települési önkormányzat (gesztor), vagy
 • közhasznú társaság, (nonprofit gazdasági társaság) ha annak a társulás, vagy valamelyik tag- települési önkormányzat alapítója, és a társulás átruházza határozatával a pályázás és a program végrehajtásának jogát. Ebben az esetben valamennyi, a programban érintett önkormányzatnak is testületi döntésével kell megadnia a felhatalmazást a pályázat benyújtására, a közmunka program lebonyolítására.
Települési önkormányzat csak abban az esetben pályázhat, ha a kistérsége nevében, amelynek tagja, nem nyújtanak be pályázatot.

A foglalkoztatást, és a pénzügyi elszámolást minden esetben a nyertes pályázónak kell megvalósítania, ez a kötelezettség nem ruházható át.

3. Pályázati feltételek:

3.1. A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott pályázati dokumentáció tartalmának megfelelően kell benyújtani.
A pályázat elengedhetetlen része a közmunkások által elvégzendő tevékenységre készített munkaprogram és az ennek megvalósításához szükséges munkaidő terv, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési terv. Ezen elemek bármelyikének hiánya esetén a pályázat nem támogatható!

3.2. A pályázó vállalhatja, hogy a közmunkaprogramba bevontak legalább 5 %-át a programban végzett tevékenységgel összefüggő képzésben részesíti, ha ezt a feladat ellátásához szükségesnek tartja. A képzést a program első harmadában kell megvalósítani. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt kapnak. A képzésre külön forrás igényelhető, ami nem lehet több mint a foglalkoztatásra fordítható költségek 2 %-a. Ennek felhasználását a 49/1999. III. 26. Korm. rendelet szabályozza.

3.3. A pályázóknak
 • az érintettekkel 3 hónapos, határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni a napi 8 órás foglalkoztatásra,
 • a képzésben résztvevőkkel is 3 hónapos munkaviszonyt kell létesíteni, amelyen belül a képzés időtartama legalább 10 munkanapot (80 óra) el kell, hogy érjen,
 • csatolniuk kell a képzés tematikáját, az akkreditált képző intézmény referenciáit,
 • külön ismertetniük kell a képzés célját, a képzett közmunkások által elvégzendő feladatokat.
3.4. A pályázónak vállalnia kell, hogy a foglalkoztatásra megítélt támogatási összeg minimum 80%-át kizárólag a foglalkoztatni vállalt munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire fordítja.

3.5. A pályázónak szerződésben kell vállalnia, hogy a közmunkaprogram megvalósításához -foglalkoztatásra és képzésre - más központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

3.6. A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi időpontja 2007. december 3. (hétfő). A befejezés végső határideje 2008. április 15. Ezen belül kell megválasztani az egybefüggő 3 hónapos foglalkoztatás kezdő és befejező időpontját.

3.7. A programban választható tevékenységek köre: Az önkormányzatok által (kötelezően) ellátott feladatok élőmunkával történő segítése. Ezen belül különösen:

A téli hónapokban:
 • Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. A házi segítségnyújtás keretében kiemelten támogatandó gondozási tevékenység: közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerek kiváltása, tűzifa bekészítés)
 • önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok
 • település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. (Hó eltakarítás csak alternatív munkafeladat megjelölésével ((pl. illegális szemétlerakó felszámolása)) egyidejűleg tervezhető!)
Egyéb időjárás- függő tevékenységek:
 • kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
 • a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
 • a háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,
 • parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
 • önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása,
 • állami és önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása,
 • temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.
A felsoroláson kívül az önkormányzati feladati körből válaszható olyan feladat is, ami nincs megjelölve, de minden egyes tevékenységre a pályázat szintjén összesített munkatervet kell készíteni azonos normák alkalmazásával! Egy tevékenység természetesen több településen is végezhető egy időben.
Valamennyi vállalt tevékenységet és a szükséges ráfordításokat (anyag, létszám, munkaóra, költség nemek) a pályázat egészére vonatkozóan mindenképpen összesíteni kell, valamennyi érintett településen azonos munkanormákat figyelembe véve!

3.8. A munkabér megállapítása csak a kötelezően kifizetendő legkisebb munkabér (minimálbér) figyelembevételével történhet.

3.9. Kötelezően előírt önrész nincs. Egyes költségnemeket (szakképzési hozzájárulás, anyagok, program ÁFA költségei) a pályázónak kell viselni.

3.10. Szerződésszegés esetén a kifizetett támogatási összeg visszakövetelhető a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat felszámolásával.

4. A támogatás formája, forrása, tartalma

4.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Forrása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képzéssel támogatott közmunkaprogramok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból elkülönített 2585 millió Ft, amely magában foglalja mind a foglalkoztatásra, mind a képzésre igényelhető források összegét.

4.2. A támogatás a regisztrált álláskeresők költségeire terjed ki, amelyek e pályázatban a következők:
 • munkabér, valamint annak járulékai,
 • a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,
 • munka-alkalmassági vizsgálat költsége,
 • munkaruha és egyéni védőeszközök költsége,
 • munkásszállítási költségek,
 • a programhoz elengedhetetlenül szükséges kis értékű tárgyi eszközök és tárgyi eszközök beszerzési költsége, maximum a támogatás 10%-ának mértékéig.
 • a támogatás 2%-ának mértékéig a program szervezési, irányítási költségei
 • képzés támogatása, ami a foglalkoztatásra fordítható költségek 2%-át nem haladhatja meg
4.3. Az adható támogatás legmagasabb összege a program megvalósításához indokoltan, megalapozottan szükséges közmunkások létszámától függ. Egy pályázat keretében foglalkoztatott létszám nem haladhatja meg a 300 főt és nem lehet kevesebb 30 főnél:
A foglalkoztatásra igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatni tervezett közmunkások átlaglétszámára számított
120 000 Ft/fő/hó norma keretet a 2007. évben,
124 000 Ft/ fő/ hó keretet 2008- ban.
Ezen felül igényelhető a jelzett mértékű képzési támogatás.

4.4. A pályázó kizárólag olyan tárgyi eszköz (munkaeszköz) beszerzésére igényelhet támogatást, amely a program végrehajtását közvetlenül szolgálja. A pályázó vállalja, hogy a támogató (minisztérium) által biztosított forrásból beszerzett tárgyi eszközt könyveiben, számviteli nyilvántartásában aktiválja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató a beszerzett tárgyi eszköz vagyonkezelői jogáról lemond, és elfogadja, hogy - a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint - a támogató elidegenítési tilalmat ír elő a támogatásából finanszírozott tárgyi eszközre.

4.5. A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy az igényelt támogatást csak részben biztosítják. Erről a döntés-előkészítés során a pályázót tájékoztatják.

5. A támogatás folyósítása és elszámolása:

A pályázóknak a pályázat keretében bejelentett kérésére - utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett - a program beindításához szükséges dologi kiadásokra (egyéb költségekből), valamint maximum egy havi munkabérre és közterheire támogatási előleg folyósítható. Az előleggel legkésőbb az első hónapot záró havi elszámolás benyújtásával egyidejűleg el kell számolni. További támogatásban a pályázó csak akkor részesülhet, ha az előleggel már elszámolt. Az elszámolást követően a támogatás további része utólag, havonta, az igazolt költségeknek megfelelően folyósítható.

6. A pályázat formai és tartalmi követelményei

6.1. A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács által kibocsátott pályázati dokumentációban leírtaknak megfelelően kell benyújtani.

6.2. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt példányban kell benyújtani.

Az eredetihez mellékelni kell:
 • a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban floppylemezen, vagy CD- adathordozón.
A pályázati csomagot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács címére: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. kell megcímezni.

6.3. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra csak a kiíró felhívása esetén, egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra felhívás azonban nem terjed ki a pályázat alapvető, a pályázat elbírálását érdemben befolyásoló, fontosabb adatainak (foglalkoztatás, támogatás, önrész stb.) módosítására.

7. Értékelés:

A pályázatban foglaltak szakmai megítéléséről és elbírálásáról szakértői testület dönt, a felhívással egyidejűleg nyilvánosságra hozott bírálati szempontrendszer alapján.
Előnyt jelent, ha
 • a pályázat a "Leghátrányosabb helyzetű" kistérségekből érkezik, vagy
 • a pályázatot a "Pólus" várost övező kistérség nyújtja be, vagy
 • az "Élhetőbb Faluért" program települései részesei a pályázatnak.
8. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amely

8.1. nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak,
8.2. a pályázati dokumentáció tartalmi és formai szempontból a hiánypótlási határidő lejárta után is hiányos,
8.3. a költségvetés számszaki hibát tartalmaz,
8.4. az Áfa- költséget nem saját forrásból tervezték,
8.5. a megvásárolni kívánt eszközök használatát nem igényli közvetlenül a programban tervezett foglalkoztatás,
8.6. nem felel meg a 217/1998. (XII. 30.), illetve a 49/1999. (III. 26.) kormányrendeletnek,
8. 7. határidőn túl érkezik be.

A határidőn túl a pályázat kiírójához érkezett pályázatot akkor is automatikusan el kell utasítani, ha azokat a postai bélyegző tanúsága szerint a határidő lejárta előtt adták postára.

9. A pályázat végső beérkezési határideje: 2007. november 19. (hétfő) 14.00 óra.
A pályázatok postán, zárt csomagban juttathatók el, vagy személyesen, a határidő lejártának napján 8.00 és 14.00 óra között adhatók át a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács hivatalos helyiségében. (1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.)

10. Általános tudnivalók:
10.1. A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció elektronikus adathordozón térítésmentesen beszerezhető a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkárságán (1146 Budapest XIV. kerület Hungária krt. 140-144.), valamint letölthető a http://www.kozmunka.hu/ vagy a http://www.szmm.gov.hu/ Internet címről. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre választ kizárólag e-mail-ben, a kozmunka@szmm.gov.hu címen kaphatnak.

10.2. A támogatások odaítéléséről a pályázati eljárás eredménye alapján a szociális és munkaügyi miniszter határozattal dönt 2007. november 30-ig.

10.3. Támogató döntés esetén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. A támogatási szerződés csak rendkívül indokolt esetben, a futamidő második felében módosítható.

10.4. A pályázat eredményéről a pályázó írásos értesítést kap. Ez kötelezettségvállalást jelent a program finanszírozására, és előfeltétele a munka megkezdésének.

Budapest, 2007. október

Nyomtatás