2014. augusztus 22., péntek - Menyhért, Mirjam napja

A családtámogatási rendszer átalakítása

Változások 2006. január 1-től a családtámogatás és gyermekek után járó ellátások rendszerében
 
Gyermekek után járó ellátások:
 
Gyermekgondozási segély:
A gyermekgondozási segély összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével.
2005-ben:   24.700,- Ft,   ikergyermek esetén ennek 200%-a: 49.400,- Ft
2006-ban :  25.800,- Ft,    ikergyermek esetén ennek 200%-a: 51.600,- Ft
 
Egyéb változások
Bővül a jogosultak köre:
- gyermekgondozási segélyre jogosult az a személy is, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.
- a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház elhagyását.
- kérheti a gyermekgondozási segély megállapítását az a személy is, aki rokkantsági járadékban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, vagy a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesül. (2005. december 31-ig csak a saját jogú nyugellátásban (öregségi, rokkantsági) részesülő szülő, nagyszülő kaphatott gyermekgondozási segélyt.)
 
Bővül a GYES melletti munkavégzés lehetősége
2006. január 1-jétől a szülő a gyermek egy éves koráig továbbra sem folytathat kereső tevékenységet (kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját.) A gyermek egy éves kora után azonban akár napi 8 órában is dolgozhat.
 
A gyermek elhelyezésében is változások történnek:
- a gyermek egy éves kora után időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben.
- ha a nagyszülő részére folyósítják az ellátást, a gyermek három éves kora után, napi 5 órában helyezhető el intézményben.
 
Anyasági támogatás:
Összege a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával azonos.
 
2005-ben:   55.575,- Ft, ikergyermekek esetén: 74.100,- Ft/gyermek,
2006-ban:   58.050,- Ft, ikergyermekek esetén: 77.400,- Ft/gyermek.
 
Gyermeknevelési támogatás:
Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével,
2005-ben 24.700,- Ft,
2006-ban 25.800,- Ft.
 
További változás:
- a támogatás folyósítása alatt a szülő napi 5 órában helyezheti el gyermekét a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben (2005-ben csak napi 4 órát lehetett elhelyezni).
- a támogatás folyósítása alatt kizárólag szombat-vasárnap is lehet dolgozni, feltéve, hogy a heti munkaidő nem haladja meg a 20 órát.
 
Családi pótlék
Az átalakítás lényege, hogy a családi pótlék a települési önkormányzatok által folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás, valamint a családi adókedvezmény címén rendelkezésre álló források összevonásával egy új, egységes családi pótlék-rendszer jön létre.
 
Bővül a családi pótlékra jogosultak köre:
2006. 01. 01-től jogosult az ellátásra:
- aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.
- továbbá az a személy is, akihez a gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte.
- a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával - a szülő hozzájárulásával - nem él egy háztartásban, illetőleg, hogy a gyámhivatal a kiskorú szülő részére engedélyezte a szülői ház elhagyását.
 
Változik a családi pótlék összege is az alábbiak szerint:
2006. január 1-től a családi pótlék havi összege:
- egy gyermekes család esetén   11.000,- Ft
(2005-ben 5.100 Ft),
- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 12.000,- Ft
(2005-ben 6.000 Ft),
- két gyermekes család esetén (gyermekenként)  12.000,- Ft
(2005-ben 6.200 Ft),
- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 13.000,- Ft
(2005-ben 7.200 Ft ),
- három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 14.000,- Ft
(2005-ben 7.800 Ft),
- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)  15.000,- Ft
(2005-ben 8.400 Ft),
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén    21.000,- Ft
(2005-ben 13.900 Ft),
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén  23.000,- Ft
(2005-ben 15.700 Ft),
- tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 18.000,-Ft
(2005-ben 15.700 Ft),
- a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén   13.000,- Ft
(2005-ben 7.200 Ft).
 
 
Szociális rászorultságtól függő, gyermek után járó ellátások:
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, illetve  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
-  2005. december 31-ig  a helyi önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít meg az után a gyermek után, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2005-ben 24.700 Ft). A támogatás összege gyermekenként 5.434 Ft.
- Ha a szülő kéri a régi összegű családi pótlék folyósítását, a régi összegű családi pótlék, és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás legfeljebb 2006. március 31-ig lesz folyósítható, feltéve, ha  ezt 2006.január 10-éig kéri  a jogosult a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatóságától. Ez a határidő jogvesztő.  Ezt követően a régi rendszer szerinti  támogatást nem lehet folyósítani.
- Kivételt képeznek e szabály alól azok a nagykorú személyek, akik a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatnak, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulnak. Amennyiben részükre 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat képviselő-testülete  legfeljebb 2006. augusztus 31-ig tovább folyósítja vagy  megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást.
 
2006. január 1-től új jogosultság nem állapítható meg, az beépül a családi pótlékba.
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem csak pénzbeli ellátás volt, hanem egyéb ellátások igénybevételére is feljogosított. A támogatás megszűnése indokolta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény bevezetését, amely kedvezményt a települési önkormányzat jegyzője határozattal állapít meg, azzal, hogy azok, akiknek, 2005.december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy eddig ilyen kérelmet nyújtottak be - a  feltételek megléte esetén -2006. június 30-áig rendszeres kedvezményre jogosultnak kell tekinteni. Ezt követően azonban kérni kell a kedvezmény további megállapítását. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján  jogosult
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- az évi  egyszeri támogatásnak,
- az ingyenes tankönyv és
- egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételei is változnak abban az esetben, ha
- a gyermeket egyedülálló szülő(más törvényes képviselő) gondozza, vagy
 - a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, vagy
- a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú gyermek.
Ezeknél a gyermekeknél az egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíjminimum 110%-át nem haladhatja meg. Más esetben változatlanul  marad az öregségi nyugdíjminimum.  .
 
Aki a tárgyév július 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, annak részére a tárgyév július hónapjában egyszeri támogatást folyósítanak, melynek összege 2006-ban gyermekenként 5000 forint.
 
Étkezési térítési díjkedvezmény:
2006. január 1-től gyermekétkeztetés esetén nem csak a bölcsődés, és az óvodás korú, hanem az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után is az intézményi térítési díj 100%-a jár normatív kedvezményként.
 
Minden megszülető élet érték - babakötvény Magyarországon
 
Életkezdést segítő program a 100 lépésben - a babakötvény
 
 
Cél: a gyermekvállalási kedv ösztönzése:
- Minden januártól születendő gyermeknek 40.000 Ft-ot utal az állam egy elkülönített Start-számlára.
- A legrosszabb helyzetben levők 7 és 14 éves korukban további 42-42.000.- Ft-ot kapnak.
- A lekötött összeghez csak a 18. évét betöltött fiatal juthat hozzá.
 
 
A babakötvény  pénzügyi kedvezményei
 
 
A számlán levő összeg adótól, illetéktől és járuléktól mentes.
A szülői hozzájárulást a megtakarítás összegéhez igazodó közvetlen támogatás ösztönzi: ez a gyermek számlájára befizetett összeg 10 %-a, (legfeljebb évi 6.000.- Ft), az RGYK-ban részesülők esetében a szülői befizetés 20%-a (legfeljebb évi 12.000.- Ft).
Az állami gondoskodásban lévő gyerekek számára évi 12.000.- Ft az állami befizetés.
 
 
 
 
 
Budapest, 2005. december 22.  ICSSZEM Sajtóiroda